جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 88 هیچ یک از این پرسش ها پاسخ نمیدهد. الوه بر آن جسد ع محمدرضا به کجا منتقل شده و در کجا دفن شده است؟ 17 هیچگونه اطالعاتی در این موارد در اختیار خانواده قرار نگرفته است. روشن است که " سرنوشت و مکان " محمدرضا بهکیش نامعلوم است و بر اساس تعریف ارائه شده در «میثاق بین المللی» ال و «اع میه»، در صورت درخواست خانواده، او می تواند ناپدید شده تلقی شود. آیا این پرونده می تواند توسط «گروه کاری» پذیرفته شود؟ جواب مثبت است. زیرا جعفر بهکیش ضمن تاکید مکرر بر اینکه خانواده می دانند که محمدرضا کشته شده است، اما در عین حال بر این نکته تاکید کرده اند که هیچ مدرک ی که مرگ (جز یک گواهی فوت که، جز تاریخ مرگ، اطالعات غلط در آن نوشته شده است) ، شرایط منجر به مرگ و محل دفن وی را مشخص کند وجود ندارد. یعنی این اطمینان وجود دارد که دولت می تواند با انجام تحقیقاتی جامع و بی طرفانه اطالعات بسیار مهمی در مورد سرنوشت و مکان محمدرضا بهکیش را در اختیار خانواده قرار دهد. زهرا بهکیش: جعفر بهکیش در فرم ارسالی به «گروه کاری» چنین می نویسد: زهرا در شب دوم شهریور 1362 در منزل والدین خود [در کرج] بوده است. او خانه آنها را در صبح زود روز سوم شهریور به سمت آپارتمان خود در تهران ترک می کند. او در آن صبح در آپارتمان خود دستگیر می شود که در همان محل قرص سیانور خود را برای خودکشی و فرار از شکنجه میخورد. 18 اما شواهدی قوی موید آن است که پاسداران انقالب او را زنده نگاهداشته 17 در اواخر دهه هشتاد یکی از بستگان اعدام شدگان به خانواده محمدرضا بهکیش اطالع داد که او اطالعات موثقی از محل دفن وی در بهشت زهرا پیدا کرده است. خانواده محمدرضا بدون هیچ تحقیقاتی سنگ قبری را در آن محل نصب کردند که تا زمان انتشار این مقاله سالم باقی مانده است. 18 پدر و مادر زهرا از محل سکونت او اطالع داشتند و در روزها و هفته های پس از بی خبری از زهرا به آپارتمان او در خیابان عباس آباد تهران مراجعه و از صاحبخانه در مورد سرنوشت زهرا پرس وجو می کنند. صاحبخانه به آنها اطالع می دهد که در روز سوم شهریور پاسداران در منزل زهرا منتظر او بودند و پس از دستگیری حال

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2