جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری در ایران 89 و بعدا در زیر شکنجه کشتهاند. بنا بر اط ی العات که ماه ها بعد به طور شفاهی به بستگان زهرا بهکیش داده شده است وی در گوری نامشخص در گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران دفن شده است. پاسداران که در ظهر سوم شهریور 1362 به خانه پدر و مادر زهرا برای بازداشت محسن بهکیش مراجعه می کنند با نشان دادن اسلحه ای به آنها می گویند که زهرا معدوم (عبارتی اهانت آمیز به معنی «به نیستی افکندن») شده است. اما بعدا مقامات زندان اوین از تائید این ادعا خودداری می ال کنند. امالبنین ج لی مهاجر، مادر زهرا بهکیش، در نامهای در تاریخ 19 خرداد 1363 به یکی از مسئو ی الن جمهور ال اس می چنین مینویسد: از زهرا خبری ندارم هر دفعه از مسئوالن [زندان] اوین سئوال میکنم میگویند از مرز خارج شده و هیچ جوابی نمیدهند . شما را به خدا شما جواب یک مادر سخت ال درمانده را بدهید: او زهرا زنده است یا مرده؟ در زندان است یا نه؟ این ناروشنی وضعیت زهرا نه ماه و نیم پس از ناپدید شدن زهرا در روز سوم شهریور 1362 است. کسانی شهادت داده اند که زهرا را در زندان دیدهاند. به رغم آنکه با گذشت زمان خانواده اطمینان دارد که زهرا دیگر زنده نیست، روشن است که سرنوشت او نامعلوم است، عالوه بر آن محل دفن او نیز مشخص نیست. آیا حقًیقتا در گورستان خاوران دفن شده است؟ در کجای این گورستان؟ بر اساس بحثی که در فصل دوم و سوم انجام دادم، در صورت فوت فرد در زمان دستگیری و یا حین الزم است که شرا یطی بازداشت، که به مرگ فرد منجر شده و اینکه در کجا دفن شده است روشن باشد. سرگذشت زهرا بهکیش نشان می دهد که در مورد او جزء سوم تعریف ناپدیدشدهگی نیز صادق است: سرنوشت و مکان او نامعلوم است. زهرا بهکیش ناپدید شده است. در این مورد نیز بدون شک حکومت از ش رایطی که منجر به مرگ زهرا بهکیش شده و محل دفن وی اطالع دارد و این اطالعات را می تواند در اختیار خانواده قرار دهد. زهرا آنچنان نامساعد بوده که پاسداران مجبور می شوند او را با پتو منتقل کنند. خانواده از این شهادت چنین استباط کردند که حال نامساعد زهرا گواه آن بود که زهرا از کچسول سیانور خود برای خودکشی استفاده کرده بود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2