جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 90 محسن بهکیش: بر خالف دو مورد قبلی، محسن بهکیش پس از یک دوره چند ماهه ناپدیدشدهگی 19 در ابتدای بازداشت در سوم شهریور 1362 در منزل والدین خود در کرج (دوره ای که خانواده از سرنوشت و مکان او اطالعی نداشتند) برای حدود یک سال سرنوشت و مکان او در زندان اوین تهران مشخص بوده و بیست روز یکبار با خانواده مالقات داشته است. در اوایل فروردین 1364 مالقات او لغو شد و گویا برای تحقیقات به مشهد منتقل، سپس در اواخر اردیبهشت 1364 به تهران بازگردانده و در 24 اردیبهشت اعدام می شود. 20 ال بر اساس اط عاتی که سازمان بهشت زهرا به خانواده داده محسن در 24 اردی بهشت 1364 در گوری مشخص در گورستان بهشت زهرا ی تهران دفن شده است. 21 در پرونده ای که برای محسن تنظیم و تنها ال جهت اط ع برای «گروه کاری» ارسال شده بود بر دو نکته تاکید کرده بودم: 1 ) اعدام محسن پس از حدود یک ماه که مالقات نداشت غیرمترقبه بود و ما از محاکمه و صدور حکم اعدام او اطالعی نداشتیم 22 و )2 هر چند در بانک اطالعاتی گورستان بهشت زهرا محل دفن محسن مشخص است اما ما شاهد دفن او نبودیم و نتوانستیم آنرا به شکل مستقل تائید کنیم. 23 19 بنا بر شهادت هم بندا ن، او در این دوره چند ماهه ناپدیدشدهگی شدیدا شکنجه شده بود. 20 گویا محسن در روز پیش از اعدام اجازه پیدا می کند که به خانه پدر و مادرش تلفن کرده و از آنها خداحافظی کند، اما آنان که برای خبرگیری از وضعیت او به مشهد رفته بودند، بدون آنکه موفق به دیدار او شوند، در خانه نبودند. 21 برای سالهای متمادی محل دفن محسن بهکیش در سایت بهشت زهرا قابل دسترس بود. سپس برای مدتی این اطالعات از دسترس خارج شده ولی مجددا به شرایط اولیه بازگشت. کپی این اطالعات جزو مدارکی بود که تسلیم «گروه کاری» شد. 22 من شرح چگونگی اطالع پیدا کردن از اعدام محسن را در مطلبی با عنوان « مرعوب کردن انسان ها یکی از مهمتر ین وجوه نقض حقوق انسانی در جامعه ما بوده است» که در اردیبهشت 1380 نوشته ام شرح دادهام. (بهکیش )1380 23 به عنوان یک نمونه ال ماموران در هنگام دفن امالبنین ج لی مهاجر، مادر محسن بهکیش، در همان محل، اجازه ندادند که منصوره بهکیش، خواهر قربانی، تکهای از استخوان محسن را برای آزمای شات ژنتیک بردارد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2