جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری در ایران 91 در موارد متعددی «گروه کاری» در مورد پرونده هایی شبیه محسن اظهار نظر کرده است. از جمله در گزارش سالیانه )1995( 1374-1373 در توضیحات خود بر پاسخ های ایرانی مبنی بر اعدام شدن قضایی 9 تن می نویسد " در مواردی که دولت « گروه کاری» را مطلع کرده که فرد ناپدیدشده به طریق قضایی اعدام شده است، مانند همه مواردی که « گروه کاری» با آنها سروکار دارد ضروری است که دولت کپی حکم دادگاه و گواهی فوت را تسلیم کند. " (WGEID, AR 1995, Par 266) عالوه بر آن « گروه کاری» بارها تاکید کرده است که «زندان بدون ارتباط» اگر به همراه پنهان نگاه داشتن سرنوشت و مکان زندانی نباشد به معنی ناپدیدشده گی نیست . در مورد محسن متعاقب ، القات قطع م سرنوشت و مکان او پنهان نگاه داشته شده است. این بدان معنی است که مشخص کردن محل دفن بدون تائید مستقل آن و اعالم اعدام فرد بدون آنکه کپی حکم و گواهی فوت معتبر در اختیار خانواده قرار داده شده باشد به معنی مشخص کردن سرنوشت و مکان فرد نیست. آیا پذیرفتن این پرونده مغایر با آن روش کاری که " از فرستادن درخواستهائی به دولت ها که پاسخ آنها از قبل معلوم است باید اکیدا خودداری کرد " نیست؟ دولت چه ال اط عاتی را می تواند بر آنچه خانواده محسن میدانند در مورد روشن شدن سرنوشت و مکان او اضافه کنند؟ دولت می تواند اطالعات زیر را در اختیار خانواده قرار دهد: )1 کپی حکم صادر شده و گواهی فوت معتبر و )2 تائید محل دفن محسن به طر یقی که از طرف «گروه کاری» و خانواده قابل قبول باشد. مهرداد پناهی شبستری 24 : مهرداد پناهی شبستری در دی ماه 1362 در خیابان ی در تهران بازداشت شد. او برای 24 محمود و محمدعلی بهکیش هم وضعیت مشابهی با مهرداد داشته اند. هر دو آنها در زندان گوهردشت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2