دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 10 وگوییکه با بابک مینا داشته است، در چگونگی ‌ مانی صورتگر درگفت ی دردناک و ‌ ی ایران، با توجه به تجربه ‌ موقعیت مطلوب دین در آینده یحکومتدینیدر ایرانامروز،صحبتبهمیانآورده است؛ اینکه ‌ فرساینده یباورمندانو روشنفکران ‌ توان دینیمدنیداشتو نقشجامعه ‌ چگونه می ی دینی در این مسیر چیست. وی بر آن استکه دولتمدرن در ‌ یکجامعه ی حذف دین از حیات اجتماعی» ‌ ی ایران باید از یکسو بر «وسوسه ‌ آینده فائق بیاید و از سوی دیگر باید تلاشکند تا دین را در «چارچوبی مدنی و یعمومی در نظر گیرد. ‌ با تعهد به مصالح مشترکو منافع ملی» در عرصه هایی با برخی از محققان یا پیروان ادیانی ‌ بخشانتهایی این دفتر، مصاحبه ها در رابطه با ادیان و جوامع ‌ استکه در ایران حضور دارند. این مصاحبه زرتشتی، یهودی، مسیحی، مسلمان و بهائی استو این سؤالکاوششده استکه هرکدام از این جوامع دینی به نقش دین در دنیای معاصر چگونه کند؟ چه تفاوت آرایی در میان ایشان در رابطه با نقش دین در ‌ نگاه می ی مؤمنانِ هرکدام از این ادیان، فرایند ‌ دنیای معاصر وجود دارد؟ جامعه ی باورمندان ‌ فهمند؟ و اینکه چقدر جامعه ‌ تحول اجتماعی را چگونه می به هرکدام از این ادیان، زیست دینی خود را در راستای تحول اجتماعی بینند؟ ‌ می های ‌ وضوح تفاوت ‌ اند که به ‌ سو حائز اهمیت ‌ ها، ازاین ‌ این مصاحبه های فکریهرکدام از پیروان این ادیان برای نگریستن به جهان را ‌ چارچوب کاربردن اصطلاحاتو مفاهیم متفاوتبرای تبیینجهان ‌ دهد. به ‌ نشان می های متفاوت برای مشارکت در جهت اصلاح آن،که در طول ‌ و نیز روش ها ‌ مسیر تاریخی هر دینی به شکلی درآمده است، از محتوای این مصاحبه وضوحمشخصاست. ‌ به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2