دین در دنیای معاصر

9 مقدمه ی مقدس و غیرمقدس داردکه اساساً چارچوب و خوانشی دینی ‌ دوگانه کند که «الکساندر معتقد است ‌ های دنیا است. پالمر بیان می ‌ از ساحت آید و خود را علیه ‌ های مدنیِ مشترکگرد هم می ‌ که جامعه، پیرامون ارزش شوند؛کسانی ‌ داند که غیرمدنی یا ضدمدنی در نظر گرفته می ‌ کسانی می در ​«​ داردکه ‌ های مدنی آن جامعه هستند». او بیان می ‌ که مخالف ارزش عنواننیروهایضدتمدنی، اهریمنیجلوهداده ‌ مقطعی، یهودیانبودندکه به عنوانعناصرخطرناک،ضدمدنی ‌ شدندو اکنونمسلمانانهستندکه به ‌ می شوند». ‌ کنند، دیده می ‌ که جمهوری فرانسه را تهدید می وگویی دیگر، مشارکت ‌ مستر، در گفت ‌ جفریکمرون، استاد دانشگاه مک کند.کمرون قویاً معتقد ‌ ی عمومی را مشروط به شروطی می ‌ دین در عرصه ورزیکنند، نباید در سپهر ‌ پراکنی یا خشونت ‌ استکه «اگر ادیان ... نفرت باوران و سکولارها ‌ هاییکه دین ‌ عمومیحضور داشته باشند». او از چالش یعمومی با آن مواجهند،گفته است. ‌ برای مشارکتدین در عرصه های ‌ مصاحبه با بنجامین شول، مدیر «مرکز مدرنیته در حالگذار»، روایت ی مختلفیکه از دین در جهان آکادمیک وجود دارد را بررسیکرده ‌ عمده است. شول معتقد استکه هفت روایت عمده پیرامون دین در جهان آ کادمیکو واقعی وجود داردکه عمدتاً فهم از دین و روند تکامل تاریخی است. ‌ طور خاصدر این دورانگذار فعلی، یکی از این هفت روایت ‌ آن، به ی سکولاریزاسیون ‌ ی نظریه ‌ های عمده ‌ شول این هفت روایت را بدیل دهد که برخی از ‌ طور عمده شناخته شده است و توضیح می ‌ داند که به ‌ می رسان ما در مسیر یافتن ‌ تر هستند و یاری ‌ نزدیک ‌ ها به واقعیت ‌ این روایت پاسخ به این سؤال استکه آیا دین در حال افول است و یا همچنان در زندگی مدرن نقشی مهم دارد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2