دین در دنیای معاصر

11 مقدمه کند که ‌ ی زرتشتیکالیفرنیا، بیان می ‌ امنای جامعه ‌ علی مکی، عضو هیئت رغم آنکهوحدتنظریدررابطه با میزاننقشی ‌ یزرتشتیایران،علی ‌ جامعه ی عمومی دارا باشد ندارد و این باور وجود داردکه ‌ که دین باید در عرصه شده، مثل جمهوریِ یک ‌ گذاری ‌ ی نام ‌ «دخالت دین زرتشت در یکجامعه کشوری، وجود ندارد»، اصول آیین زرتشتی این آیین را با مقتضیاتدنیای دهد که با اتکا به ‌ گامکرده است و به مؤمنان این فرصت را می ‌ مدرن هم باورهایشان، زیستمدرن داشته باشند. داریوش فاخری در رابطه با باور به اصل «تیکون عولام» در بین یهودیان ای ‌ ی مرمت و تعمیر دنیای ناقص وظیفه ‌ گوید و معتقد استکه ایده ‌ می رو هر تلاشی ‌ است که خداوند بر دوش بشریت گذاشته است و ازاین تواند نوعی تلاشدینی انگاشته شود. فاخری از سطوح ‌ برای بهسازی، می ی یهودی برای رسیدگی به امور مختلف ‌ دهی در جامعه ‌ مختلف سازمان ی ‌ های مختلف درون جامعه ‌ دهد که گروه ‌ گوید و نشان می ‌ سخن می ی ‌ هایی متفاوت از میزان مشروع دخالت دین در عرصه ‌ یهودی، خوانش دارند. ‌ عمومی را عرضه می اش از نقش دین ‌ دیوید فورد، استاد الهیات دانشگاهکمبریج، در مصاحبه گوید. او از ‌ خصوص انگلیس، می ‌ مسیحی در جوامع اروپای غربی، به ی مدنی ‌ های دینی حاضر در جامعه ‌ مدارسدینی مدرن، دانشگاه و سازمان ی ‌ ای برای عرصه ‌ کند و اینکه هرکدام از این عناصر، چه آورده ‌ صحبت می ی ‌ اند. این مصاحبه هرچند مرتبط با زمینه ‌ عمومی در دنیای مدرن داشته ایران نیست، تصویر رایجی که در میان بسیاری از ایرانیان، حتی نخبگان کشد و ‌ ایرانی، پیرامون جایگاه دین در غرب وجود دارد را به چالش می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2