دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 112 ایکه اکثر مردم بهسکولاریسم اعتقاد دارند،چرا ‌ ایقانشهیدی: در زمانه ی مدنی مشارکت داشته باشد؟ این ‌ شما معتقدید که دین باید در جامعه مشارکتاز نظرشما بایدچگونه باشد؟ ی مدنی در ‌ دیوید پالمر: من معتقدم در بحث بر سر نقش دین در جامعه نقاط مختلف جهان ما باید به «اصول معنوی» فکر کنیم. منظور من از اصول معنوی، اصولی همچون عدالت، وحدت و برابری زنان و مردان شمول در نظر گرفت ‌ ها را جهان ‌ توان آن ‌ ها اصولی هستند که می ‌ است. این های مختلف، ‌ ها و فرهنگ ‌ توانند اصول مشترکی برای مردم از پیشینه ‌ و می ی مردم ‌ با باورهای دینی یا غیردینی، محسوب شوند. برای مثال، همه اند که ما در جامعه نیاز به میزان بیشتری عدالت یا برابری داریم. ‌ موافق هایمشترک ‌ ای را پیرامون آرمان ‌ ها اصولی هستند که مردم از هر پیشینه ‌ این ناممکه از دیدگاه ‌ ها را اصول معنویمی ‌ آورند. من به این دلیل آن ‌ گرد هم می ی ما با او ‌ ادیان این اصول بازتابی از صفات خداوند یا انعکاس رابطه ی انسانی نیست بلکه ‌ هستند. در دیدگاه دینی، عدالتصرفاً یک خواسته یکی از خصوصیاتروح انسان است. عنوان خصوصیت روح ‌ منظورتان از اینکه برخی از ادیان عدالت را به ی ‌ یمشارکتدیندرعرصه ‌ دانندچیستوچه ارتباطیبا نحوه ‌ انسانمی عمومیخواهدداشت؟ ترین شکل ‌ گویند خدا تجسد عالی ‌ طورکه ادیان می ‌ اگر فرضکنیمکه آن عنوان افرادچگونه ‌ مواجهیم این استکه ما به ‌ عدالتاست، پرسشیکه با آن توانیم یاد بگیریمکه هرچه بیشتر اینصفترا از خودمانظاهر سازیم؟ ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2