دین در دنیای معاصر

113 ی مدنی ‌ بازآفرینی دین؛ شرط مشارکت دین در جامعه تدریج اینصفت را انعکاسدهد؟ از این ‌ تواند به ‌ ی ما می ‌ و چگونه جامعه گیرم. ‌ ی مدنی نقشدر نظر می ‌ دیدگاه استکه من برای دین در جامعه یعمومـی مشـارکتخواهـد کـرد ‌ بـه ایـنصـورت، دینـیکـه در عرصـه گیریـد. ‌ بخـشدر نظـر می ‌ ای از «اصـول» الهام ‌ را شـما معـادل مجموعـه درســت است؟ ی فهـم جدی ـدی از دی ـن ‌ بل ـه. البت ـه ای ـن امـر مسـتلزم بازتعری ـف و ارائ ـه ای ‌ معنـای تحمیـل مجموعـه ‌ اسـت. بـرای بسـیاری از مـردم دیـن تنهـا به اصـول جزمـی یـا یـک ایدئولـوژی خـاص اسـت امـا مـن دیـن را فضایـی گیرنـد چگونـه ‌ کـه در آن مـردم یـاد می*بینـم؛ اجتماعـی ‌ بـرای یادگیـری می معنـای ‌ سـازیکننـد. دیـن در ایـن نـگاه به ‌ هـا را پیاده ‌ ایـن اصـول و فضیلت ه ـا نیسـت. اگ ـر ب ـه مث ـال ‌ امرونَه ـی ب ـه م ـردم و پن ـد و ان ـدرزدادن ب ـه آن عدال ـت بازگردی ـم، نقـش دی ـن ای ـن نیسـتکـه ب ـه مـردم بگوی ـد «شـما گویـد کـه بایـد عـادل ‌ بایـد عدالـت را رعایـتکنیـد» یـا اینکـه «خـدا می داری یادگی ـری ای ـن اسـت ‌ ی اصل ـی دی ـن و دی ـن ‌ باشـید»، بلکـه دغدغـه توانیـم ایـن ‌ مـان می ‌ کـه چگونـه در زندگـی شـخصی و در زندگـی جمعی هـا را پی ـادهکنی ـم؟ ‌ فضیلت هایی خواهد داشتکه در جامعه ‌ اما این شیوه چه تفاوتی با سایر شیوه دنبال ترویجعدالت ‌ باور نیستند و به ‌ شودکه دین ‌ توسطسایرینی اجرا می هستند؟ * Community

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2