دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 114 ی ‌ ی رایج برای پیشبرد عدالت در جامعه ‌ به نظرم، این رویکرد با دو شیوه پایین یکحکومت ‌ ها رویکرد بالابه ‌ امروز متفاوت است. یکی از این شیوه کند ‌ عنوانشعاریایدئولوژیکاستفادهمی ‌ اقتدارگرایانه استکه ازعدالتبه کند. ‌ پایین را به نام عدالت اعمال می ‌ های بالابه ‌ و با توسل به زور سیاست ها عدالتی را ‌ معنا شده است. آن ‌ گونه عدالت دیگر برای مردم بی ‌ اما این کنند. رویکرد دیگریکه بیشتر ‌ کند درک نمی ‌ که حکومت ادعایش را می طلبی سر ‌ بالا است این استکه به خیابان بروید و فریاد عدالت ‌ به ‌ پایین ی مقابل ادعاهای حکومت برای ‌ رسد این رویکرد نقطه ‌ بدهید. به نظر می ساختن عدالت باشد. اما درحقیقت در هر دوی این رویکردها ما ‌ جاری ی ‌ ها دغدغه ‌ گروهی از مردم را داریمکهچه درحکومتوچه درکفخیابان ی انتزاعی و بدون آنکه درکمناسبی ‌ صورتیک ایده ‌ عدالترا دارند اما به کردن آن داشته باشند. در این میان، در برداشت ‌ تبدیل ‌ از چگونگی به عمل دینی یا معنوی از عدالت، عدالت چیزی نیستکه ما بخواهیم بر جامعه تحمیلکنیم یا حکومترا تحتفشار وادار به پذیرشآنکنیم. در این نگاه ی آن ‌ عدالت بخشی از روح و وجود من است. چیزی استکه باید درباره ام تلاش ‌ سازی آن در زندگی روزانه ‌ یاد بگیرم. باید برای یادگیری آن و عملی ی این موضوع در کنار ‌ ی دینی درباره ‌ عنوان یکجامعه ‌ کنم. همچنین ما به هایساده و ‌ هایمان و در موقعیت ‌ ها و محله ‌ گیریم. ما در خانواده ‌ هم یاد می گیریم. و هرچه بیشتر این ‌ با اقداماتکوچکدرمورد برپاییعدالتیاد می تدریج این ‌ توانیم به ‌ چیزها را درکنارهمو در مقیاسکوچکیاد بگیریم، می گونه استکه ما ‌ تر منتقلکنیم. این ‌ ها را به سطوح بالاتر و پیچیده ‌ یادگیری ای ‌ گونه ‌ بخشیدن به یکاصل معنویمانند عدالترا به ‌ ظرفیتعمق و مایه کنیم. ‌ هایحقوقی یا شعارگونه باشد،کسبمی ‌ که فراتر از برداشت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2