دین در دنیای معاصر

115 ی مدنی ‌ بازآفرینی دین؛ شرط مشارکت دین در جامعه ی مدنی ‌ تواند نقش مهمی در جامعه ‌ کنم دین می ‌ اینجاستکه من فکر می ایفاکند اما شرطش این استکه دین بتواند در نقشخود بازنگری داشته ای ‌ ی در حال یادگیری ببیند، جامعه ‌ عنوان یکجامعه ‌ باشد و خودش را به هایعملی برای بهبود وضعیت ‌ که هدفشیادگیری تبدیل معنویتبه اقدام ی بزرگاست. ‌ جامعه رسدکه این برداشتشما از دینکاملا با آنچه امروز به اسم دین ‌ به نظر می شناسیم متفاوت است. بسیاری از جوامع دینی دنیای امروز کاری را ‌ می طور نیست؟ ‌ دهند. این ‌ گویید انجام نمی ‌ کهشما می ی بازآفرینی دین فکر کنیم. دین همیشه ‌ پاسخ من این استکه باید درباره هایگذشته در نقاطمختلفجهان ‌ درحال تغییر و تحول است. اگر به دهه نگاهکنید این تغییرات را در جهان مسیحیت، اسلام و در شرق و جنوب هایشان ‌ توانید شاهد باشید. سرعت تغییر ادیان، اینکه چطور ایده ‌ آسیا می یخانواده، جامعه و سیاست ‌ ها در حوزه ‌ کنند، چطور این ایده ‌ را مطرح می ها وجود دارد وچطور ‌ هایی از این ایده ‌ کند، اینکه چه برداشت ‌ نمود پیدا می ی مثبت یا ‌ تواند سویه ‌ شوند، متحیرکننده بوده است. تغییر می ‌ تفسیر می منفی داشته باشد. اما حرف اصلی من این استکه ادیان همواره در حال ی بازتعریف ‌ های من درباره ‌ بازآفرینی خود هستند. ممکن است صحبت دین به نظر رادیکال برسد. اما چراکه نه؟ شاید حال زمان مناسبی استکه تواند خود را بازآفرینیکند. ‌ دوباره به این فکر کنیمکه دینچطور می هایجوامع بر اساسالگوهای ‌ ایدر بابتفکیک ‌ جفریالکساندر نظریه دانمکه شما ‌ شود. می ‌ مقدسو غیرمقدسداردکه به بحث ما مربوط می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2