دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 116 اید و در یکی از آثارتان نیز تئوریسپهر عمومی ‌ هاییداشته ‌ با اوهمکاری ی ‌ توانید توضیح دهید که نظریه ‌ اید. در ابتدا می ‌ الکساندر را نقد کرده های موجود در جوامع مختلف، از جمله ‌ او چگونه برای تبیین شکاف دار مورد استفاده قرار گرفته است؟ ‌ دین ‌ دار و غیر ‌ شکافبینجوامع دین شناسی ‌ ی جامعه ‌ جفری الکساندر یکی از متفکران برجسته در نظریه طور مستقیم چیزی ننوشته است اما ‌ ی دین به ‌ معاصر است اما زیاد درباره ی عمومی ‌ های عمیقی برای ارتباط بین دین و عرصه ‌ هایش دلالت ‌ حرف کنم. او ‌ ی او اشاره می ‌ تر نظریه ‌ های مرتبط ‌ داشته است. من تنها به بخش طور ‌ توانیم به دین فکر کنیم؛ یکیدین به ‌ معتقد استکه ما به دوصورتمی بزرگ)که اشاره به ادیانی مثل مسیحیت و اسلام R با Religion خاص ( نامند و دیگری دین در معنای عام آن ‌ داردکه خودشان را واضحاً دین می ای اشاره ‌ کوچک)که به ساختارهای دینی رایج در هر جامعه r با religion( دارد. ی بخشاول نظر الکساندر، یعنی نقشدینخاص ‌ پسابتدا لطفاً درباره بزرگ) بگویید. R با Religion (یعنی ی عمومی، جوامع دینی ‌ ی عرصه ‌ ی جفری الکساندر در زمینه ‌ در نظریه یعمومی نیستند زیرا اینجوامع نیازمند عضویت ‌ ضرورتاً اعضایعرصه ی خود همواره در حال ‌ نوبه ‌ ی عمومی به ‌ یا تعهد انحصاری هستند. عرصه است و همواره در تلاش ‌ تلاش برای ایجاد جوامعی مبتنی بر همبستگی ی عمومی ‌ ی این همبستگیگسترش یابد. این تلاش عرصه ‌ است تا دایره یبسیارمهمی ‌ برداشتنمرزهاودربرگرفتنجوامعمختلفنکته ‌ برایازمیان

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2