دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 118 اشبر آن استکه ساختارهایجوامع ‌ اما الکساندر در بخشدیگر نظریه توانیدآنرا توضیحدهید؟ ‌ دارباشندیا نه،دینیاست.می ‌ فارغاز آنکهدین کوچک). r با religion دقیقاً. اینجا بحثدیندرمعنایعام آنمنظور است( ی الکساندر از بسیاری جهات بر اساس تئوریکلاسیک ‌ تئوری جامعه شناسی دورکیم درمورد دین است. من در اینجا تنها به توضیح ‌ جامعه ی پساسکولار ‌ چند نکتهکه به درک ما درمورد سکولاریزاسیون و جامعه ای یک ‌ ی اصلی این استکه هر جامعه ‌ کنم. ایده ‌ کند، اشاره می ‌ کمک می هاییمقدس ‌ ) استکه پیرامون ارزش Moral community اجتماع اخلاقی( ی الکساندر این ‌ ی مهم در این بخش از نظریه ‌ گرد هم آمده است. نکته آییم، به این معنا نیز ‌ های مقدسگرد هم می ‌ استکه وقتی ما حول ارزش های دنیوی و پست ‌ های مقدسمان، یعنی ارزش ‌ هستکه علیه ضدارزش های مقدسیکه پیرامون آن ‌ ی مدرن، ارزش ‌ نیز متحد هستیم. در جامعه شوند. ما ‌ هایی از مدنیت درک می ‌ شویم، معمولاً در قالبگونه ‌ جمع می کنیم. برای مثال، در آمریکا آزادی ‌ بودن تعریف می ‌ بودن را مدنی ‌ مدرن شود ‌ طور استنباط می ‌ های مقدس اساسی است. این ‌ سیاسی یکی از ارزش های مدنی برخوردار باشید؛ برای ‌ توانمندی ‌ که برای آزادبودن باید از برخی کردن در ‌ دادن به دیگران و شرکت ‌ مثال، ظرفیت عقلانیت، ظرفیتگوش یمنطقی. بر این اساسافرادیکه از عقلانیتبرخوردارند ‌ مباحثه و مناظره برای آزادی و دموکراسی مناسبهستند. پس اجتماع سیاسی خود را علیه ها برخوردار نیستند یا مخالفاین ‌ کندکه از اینظرفیت ‌ کسانی تعریفمی هاهستند. ‌ ارزش عنوان جوامع اخلاقی لیبرال، سکولار ‌ وقتی جوامع اروپایی خودشان را به و مدرن برساختند، آگاهانه خودشان را در تضاد با مردم تحت استعمار در

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2