دین در دنیای معاصر

119 ی مدنی ‌ بازآفرینی دین؛ شرط مشارکت دین در جامعه شدند، قرار دادند؛ ‌ افتاده در نظر گرفته می ‌ شرقوجنوبکهخرافاتیوعقب های ‌ توانستند حکومت ‌ مردمیکه پیرو ادیان عرفانی و خرافی بودند و نمی ی اخلاقی ‌ مدنی دموکراتیک داشته باشند. شما برای ساختن یک جامعه هایغیرمتمدنو متدیندارید تا بتوانید ‌ مدرن،سکولار و مدنی، نیاز به توده ای ‌ تان برایگسترش تمدن را توجیه کنید. این امر حتی در جامعه ‌ مبارزه های مقدس ملت ‌ مثل فرانسه که سکولاریسم (لائیسیته) یکی از ارزش ایمتشکل از مردم متمدنو ‌ ی اصلی ایجادجامعه ‌ است، مصداقدارد. ایده هایجمهوری فرانسه باشند. انقلاب فرانسه، ‌ عقلانی استکه پیرو ارزش ی اخلاقی جدید ایجاد کرد.کلیسایکاتولیک در دفاع از نظم ‌ یکجامعه گرفتن بود، ‌ پادشاهی قدیمی، علیه نظم اخلاقی جدیدیکه در حال شکل ی نیروهایغیرمتمدن و پستی بودکه ‌ مبارزهکرد. در این مثال، دین نماینده کرد. مسیحیت ‌ خواه روشنگرایی و دموکراسی مبارزه می ‌ با نیروهای ترقی پیدا ‌ مرورزمان«اهلی»شدوجایخودرا در نظممدنیجمهوری ‌ فرانسویبه عنوان نیروهایضدتمدنی، اهریمنی ‌ کرد. در مقطعی، یهودیان بودند که به عنوانعناصر خطرناک ‌ شدند و اکنون مسلمانان هستند که به ‌ جلوه داده می شوند. مردم ‌ کنند، دیده می ‌ ایکه جمهوری فرانسه را تهدید می ‌ و ضدمدنی هایی هستند که اجتماع اخلاقی ما را در معرضخطر قرار ‌ غیرمتمدن آن عنوان یک اجتماع اخلاقیسکولار ‌ آنکه بتوانید خودتان را به ‌ دهند. برای ‌ می تعریف کنید، داشتن یک جمعیت مذهبی خطرناک ضروری است. شما به دشمنی دینی نیاز دارید که شما را به مخاطره بیندازد و درنتیجه، ی سکولار و روشنفکر تأیید شود. این تنش ‌ داشتن یک جامعه ‌ ضرورت دارهاکه در فرانسه بسیار شدید است، درحقیقتدر ‌ میانسکولارها و دین ی سکولار بتواند ‌ آنکه جامعه ‌ ذات تعریف سکولاریسم است.گویی برای

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2