دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 120 داری ‌ ها دفاعکند، نیاز به مردم دین ‌ های سکولار خود را پیاده و از آن ‌ ارزش یسکولار خطر محسوبشوند. ‌ استکه برایجامعه شدتضعیفشد و تأثیر واقعی خود را در ‌ هنگامیکه مذهبکاتولیک به عنوان ‌ جامعه از دستداد چه اتفاقی افتاد؟ خیلی طولی نکشید که اسلام به ی لائیسیته، جایگزینکلیسایکاتولیک شد. ‌ کننده ‌ عامل ضدمدنی تهدید عنوان ‌ دینی را به ‌ دهد که بی ‌ دار رخ می ‌ همین اتفاق در برخی جوامع دین ی اخلاقی باید مقابل آن از خود ‌ بینند که جامعه ‌ ای می ‌ نیروی ضدتمدنی ی دینی بنیادگرا نیاز به تهدید از جانب فساد غیردینی ‌ دفاعکند. یکجامعه های دینی را توجیهکند. ‌ دارد تا رسالتشدر حفاظتو اعمال ارزش های مدنی مشترکگرد ‌ الکساندر معتقد استکه جامعه پیرامون ارزش داند که غیرمدنی یا ضدمدنی در نظر ‌ آید و خود را علیهکسانی می ‌ هم می های مدنی آن جامعه هستند. این، ‌ شود؛کسانیکه مخالف ارزش ‌ گرفته می ی دموکراتیک ‌ ساختار اخلاقی تمامی جوامع است و درمورد هر جامعه دموکراسی باشد یا دموکراسی ‌ کند آنجامعه لیبرال ‌ کند. فرقی نمی ‌ صدقمی یمردم ‌ اسلامییا دموکراسیسوسیالیستی. درهرشکلیازدموکراسی، توده های مقدسو در مخالفت ‌ ای از ارزش ‌ ) در پشتیباتی از مجموعه demos( کنند، با هم متحد ‌ ها را نمایندگی می ‌ ها ارزش ‌ ی مقابل آن ‌ با مردمیکه نقطه هستند. در برخی از جوامع آداب «دینی» اهمیتخود را تا حدی از دست ها ــ چه لیبرال، چه اسلامی یا سوسیالیستی ‌ ی دموکراسی ‌ اند اما همه ‌ داده هایی مخصوص ‌ ورسوم سیاسی، تظاهرات جمعی و حتی جنگ ‌ ــ آداب خوها و ‌ خود دارند که نماد مبارزه میان مردم متمدن و غیرمتمدن، فرشته جا مصداق دارد؛ چه در یکحکومت ‌ صفتان است. این مسئله همه ‌ شیطان ای ‌ شدتسکولار مثل فرانسه یا جامعه ‌ ی به ‌ دینی مثل ایران، یا یکجامعه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2