دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 122 هایی ‌ ه ‌ ی مدنی را بگشایید، همیشه گرو ‌ هرقدر هم که مرزهای عرصه عنوان ‌ خواهند بودکه مورد مخالفتقرار بگیرند یا بهحاشیه راندهشوند و به انگاری شوند. در غرب در ‌ نمادی از هر آنچهکه غیرمدنی است، اهریمن ها سرایت ‌ اند. بعد، به چینی ‌ های اخیر، مسلمانان این نقشرا ایفاکرده ‌ دهه ها ‌ رسد ژئوپلیتیک استکه برخی از گروه ‌ ها. به نظر می ‌ کرد و اکنون روس ی عمومی در غرب از طریق ‌ کند. عرصه ‌ عنوان غیرمقدس معرفی می ‌ را به های بیشتری را به خود ‌ های در حالگسترشجمیعت ‌ مهاجرت و ائتلاف ها هنجارهایمدنیو لیبرالغربی ‌ پذیرد اماشرطشآن استکه اینگروه ‌ می ها، قوایسیاسی و درنهایت، قوای ‌ را بپذیرند؛ همان هنجارهاییکه رسانه هاییکه از قبول این هنجارها ‌ نظامی آمریکا مروجان اصلی آن هستند. با آن ها اهریمن ‌ شکل مدنی و لیبرال برخورد نخواهدشد، بلکه آن ‌ سر باز بزند، به گیرندو یا ‌ شوندو احتمالا یا از نظر اقتصادیموردحمله قرار می ‌ انگاشته می اینکه به مرزهایشان تجاوز خواهد شد و مورد بمباران قرار خواهند گرفت. دهد؛ ‌ عنوان ذات غیرمدنیت جلوه می ‌ انگاری، دشمن را به ‌ ادبیات اهریمن تروریسم، بنیادگراییدینی، اقتدارگرایی، نقضحقوقبشر یا تجاوز نظامی. بخشد ‌ ها مشروعیت می ‌ هایی را میان قدرت ‌ اما این ادبیاتهمچنین تنش ترین ارتباطی با اصول اخلاقی ندارند و تنها دفاع از منافع ملی ‌ کهکوچک هستند؛ چه از طریق اعمالکنترل بر نفت، منابع طبیعی، تکنولوژی یا نفوذ ژئوپلیتیکیباشد. زمانشود، ادعاهایاخلاقی ‌ ها هم ‌ یاخلاقی با تنشمیانقدت ‌ وقتیدوگانه دهند و به ادبیات اخلاقی طرف ‌ شمول خود را از دست می ‌ اهمیت جهان یدورویی، نژادپرستیو امپریالیسمغارتگر غربمشروعیت ‌ مقابلدرباره های ‌ بخشند.دشمننیزیکاجتماعاخلاقیاستکه تاریخ،سنت، ارزش ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2