دین در دنیای معاصر

123 ی مدنی ‌ بازآفرینی دین؛ شرط مشارکت دین در جامعه ی ‌ مدنی و حس غرور و شرافت جمعی خود را دارد. دشمن هم دوگانه یمدنیخودونیروهاییپستیکهتهدیدش ‌ مقدسوغیرمقدسمیانجامعه شود ‌ تر می ‌ کنند را دارد. هرچه احساس تهدید بیشتر باشد، دوگانه قوی ‌ می ها خورده، ‌ ی رفتار ما باکسانیکه انگدشمن اجتماع اخلاقی به آن ‌ و نحوه گیردکه در آن ‌ شود. یکسیستم تنش میان دو طرف شکل می ‌ تر می ‌ شدید کند. پارادوکساینجاستکه هر ‌ هرکدام نقشاهریمن برایدیگری ایفا می طرف، با ایفای نقش دشمن برای طرف مقابل، ساختار اخلاقی دشمنش کند. درنهایت، هر طرف از حیث اخلاقی به طرف دیگر و ‌ را تقویت می شود ‌ هاییکه باعثمی ‌ شود، تحریک ‌ آمیزشوابسته می ‌ تهدیدهای تحریک اعضای آن اجتماع دور هم جمع شوند و با شهامت اخلاقی با دشمنشان مبارزهکنند. هویت اصلی یک اجتماع اخلاقی در مقابله با تهدیدهایش شود. ‌ تعریفمی یمقدس ‌ توان بر این دوگانه ‌ رسد که طبق تئوری الکساندر نمی ‌ به نظر می و غیرمقدس غلبه کرد. شاید به همین دلیل هم هستکه بسیاری از های دینیکشورهایشان و در ‌ ناپذیر بین اقلیت ‌ ای آشتی ‌ کشورها، رابطه بینند. ‌ مواردیجوامع دینیکشورهایشان و اکثریتمردم آنکشورها می توانکرد؟ ‌ اما به نظر شما برایغلبه بر این دوگانگیچه می های خاص پرهیز ‌ های مقدس به جمعیت ‌ دادن ارزش ‌ اول باید از نسبت های مقدس ماست، معنایش ‌ کنیم. برای مثال، اگر عدالت یکی از ارزش عدالتی و ظلم ‌ دنبال عدالت هستیم. و این یعنی اینکه بی ‌ این استکه ما به خواهیم. اما باید این مسئله را از ‌ ها را نمی ‌ های پستی هستند که آن ‌ ارزش کنند، ‌ این نگاهکه مردم من عادل هستند و گروه دیگری ناعادلانه رفتار می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2