دین در دنیای معاصر

125 ی مدنی ‌ بازآفرینی دین؛ شرط مشارکت دین در جامعه ی انسانی هستیم و انسانیت ‌ غربی، وجود دارد. ما همه اعضای یکگونه ها استکه مقدس است و هرآنچه ‌ اجتماع اخلاقی ماست. وحدت انسان که ما را از هم جدا سازد، غیرمقدس است. این یک اصل معنوی مقدس است. یک اصل معنوی، هدفی ابزاری نیست: هدف وسیله را تعیین توانیم بگوییم «خب، ما آنگروهی هستیمکه یگانگی برایمان ‌ کند. نمی ‌ نمی توانیم ‌ مهم است و ما از کسانیکه یگانگی را قبول ندارند متنفریم». نمی هاییکه وحدت را قبول ندارند حذفکنیم و به وحدت ‌ بگوییم «بیایید آن هایی را که با ما مخالف ‌ ی وحدت این استکه حتی آن ‌ برسیم». لازمه عنوان ‌ ها به ‌ کنند، بپذیریم. قبول یگانگی انسان ‌ هستند یا ما را سرکوب می معنای تلاش برای ایجاد وحدت میان ‌ ی مقدس اجتماع اخلاقی به ‌ شالوده گذاشتن به ‌ معنای احترام ‌ ها و اعتقادات مختلف است؛ به ‌ مردم از پیشینه های متفاوتی دارند و پرهیز از گفتار یا رفتاریکه ما را از ‌ آنانیکه اولویت عنوان ارزش مقدس اجتماع ‌ کند. انتخاب این ارزش به ‌ یکدیگر جدا می ها دامن ‌ هایتنشنشویم و یا به آن ‌ اخلاقیمستلزم این استکه واردسیستم نزنیم. سمتچنین ‌ توانبه ‌ اما آیا به نظرتانچنینچیزیممکناست؟چگونهمی یعمومی ‌ ایدئالیحرکتکرد؟ ایدئالیکه به تنشحضور دین در عرصه دهد. ‌ نیز پایانمی هایکوچک شروعکرد. این چیزی نیستکه تنها باکلام یا با ‌ باید از قدم گذاری حل شود. باید از اقداماتکوچک شروع ‌ وضع قانون و سیاست کنید؟ در یک ‌ کرد. چطور این اصل را در یک گروه کوچک پیاده می ای مشورتکنیم ‌ گونه ‌ گیریم با هم به ‌ اجتماعکوچکچطور؟ چطور یاد می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2