دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 126 های مختلف فرصت ابراز بیابد و به ایجاد وحدت بیشتر کمک ‌ که دیدگاه توانیم یاد بگیریم افرادی را که اعضای جوامع، کشورها ‌ کند؟ چطور می یا نژادهای دیگر هستند، به چشم همکار در ایجاد وحدت ببینیم، حتی ها برخورد ‌ ها و اعتقاداتمتفاوتی با ما دارند؟ چطور با آن ‌ وقتی ایدئولوژی ایکه فقط باید تحملش ‌ ها را به چشم دشمن یا همسایه ‌ کنیم؟چطور آن ‌ می ایبا محبترفتار ‌ گونه ‌ توانیم با دوستودشمنبه ‌ بینیم؟چطورمی ‌ کرد نمی ها آسان نیست ‌ یک از این ‌ جای دشمن، همکارمان شوند؟ هیچ ‌ کنیمکه به دهی ‌ های تنش و درگیری سازمان ‌ ِ ما حول سیستم ‌ چراکه زندگی اجتماعی تدریج ‌ شده است. به همین جهت، باید از مقیاسکوچکشروعکنیم و به تر کار ‌ های مختلف و پیچیده ‌ توانیم در موقعیت ‌ یاد بگیریمکه چطور می کنیم.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2