دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 128 *بیگانه با همسایگان ) و نیز کتاب ۲۰۱۸، (انتشاراتدانشگاه ویلفرد لریر ) است. ۲۰۲۰ ، گیل ‌ (انتشاراتدانشگاه مک ایقـانشـهیدی: منظـور از مشـارکتدیـن در گفتمـانعمومیچیسـت؟ ایـن مشـارکتچـه تفاوتـی بـا ایفـای نقـشمرجعیـت دیـن در سیاسـت دارد؟ تواند نقش مهمی در گفتمان عمومی ایفاکند زیرا ‌ جفریکمرون: دین می وگوهایمان ‌ بخشیدنبهگفت ‌ حاویمفاهیمیاستکهدرتعالی،غناووضوح کند.درجوامعسکولارتمایلبرایناستکهگفتمان ‌ بایکدیگربهماکمکمی جای آن به ‌ هایمربوطبه ارزشپرهیز کند و به ‌ از پرداختن به پرسش ‌ عمومی گیری و تحلیل هزینه-فایده روی بیاورد. ما اغلب ‌ اندازه ‌ های قابل ‌ شاخص مسائلمهمعمومی را به محاسباتاقتصادییا فرصتی برای اعمال قدرت افزاید، ‌ کنیم. آنچه دین بهگفتمانعمومیمی ‌ و منفعتشخصیمحدود می هایی ‌ وگوهایمان را با ایده ‌ توانند گفت ‌ طیفی از منابع مفهومی استکه می از جمله عدالت، وحدت، مسئولیت اخلاقی، احترام متقابل، شرافت، پوشی و فداکاریجمعی غنی سازند. این مفاهیم در ادیان ‌ بخششو چشم توانند ‌ ی معنایی وسیعی برخوردار هستند. همچنین می ‌ مختلف از پشتوانه یجمعی را پیرامون اصول معنوی مشترکی به وحدت ‌ افکار عمومی و اراده علاوه، اصول معنوی تنها در ادیان و باورهای دینی نیستکه ‌ برسانند. به یسکولار نیز دارند. ‌ شکل مکملی ریشه در فلسفه ‌ شوند بلکه به ‌ توجیه می ی اصول ‌ دهنده ‌ عنوان ارائه ‌ این نگاه به دین، یعنی درنظرگرفتن نقش آن به * Strangers to Neighbours

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2