دین در دنیای معاصر

129 یعمومی ‌ پراکنی، خط قرمز مشارکتدین در عرصه ‌ ورزی و نفرت ‌ خشونت ای ‌ معنوی بهگفتمانعمومی، با این رویکردکه به روحانیان دینی امتیاز ویژه تواند ازطریق آرا ‌ در دسترسی به قدرتسیاسی بدهیم، تفاوتدارد. دینمی های بسیاری از مردم بهگفتمان عمومی راه پیداکند. این همچنین ‌ و دیدگاه بدین معناستکه انتقاد مشروع از دین باید مجاز باشد. یکسپهر عمومی هایمتنوعیکه همیشه هم در توافق با هم نیستند، فضا ‌ سالم باید به دیدگاه دهد. ی ‌ هاییکه در کانادا در رابطه با موضوع دین در عرصه ‌ شما در فعالیت ایکه توسط ادیان ‌ های عمده ‌ ی دیدگاه ‌ اید، آیا همه ‌ عمومی انجام داده ایاز فکر دینی ‌ ها دخیلکردید یاگونه ‌ شود را همدر اینفعالیت ‌ ترویجمی ی ‌ بوده استکه به نظرتان در تضاد با هدفکلی از حضور دین در عرصه عمومیبوده باشد؟ های دینی مختلفی در ‌ ها وگروه ‌ در ده سالگذشته من با همراهی دانشگاه ها را درمورد نقشدین در ‌ ای از کنفرانس ‌ ایم تا مجموعه ‌ کانادا تلاشکرده ی ‌ اجتماعکانادا برگزار کنیم. هر دوسال یککنفرانسبا عنوان «کلجامعه نگاران، ‌ ایمکه اندیشمندان، روزنامه ‌ ) برگزار کرده OurWhole Society ما» ( ی ‌ آورد تا درباره ‌ دانشگاهیان، سیاستمداران و رهبران دینی را گرد هم می مان صحبتکنیم. تفاوت بین این ‌ ی جامعه ‌ های عمده ‌ برخی از چالش های مشابه دیگر این استکه ما عامدانه از سخنرانانی ‌ کنفرانس و برنامه تأثیر دین است یا افرادی که ‌ هایشان تحت ‌ کنیم که اندیشه ‌ دعوت می دانند. اگرچه مسیحیتهمچنان ‌ هایدینیرا ارزشمند می ‌ آموختن از دیدگاه کنیمکه ‌ پرنفوذترین دین در کاناداست، ما سخنرانان متعددی را دعوتمی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2