دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 130 هایشان متأثر از اسلام، آیین بهائی، یهودیت، آیین سیک، باورهای ‌ دیدگاه های دینی است. برگزارکنندگان اینکنفرانس معتقدند ‌ بومی و سایر سنت وگو درمورد اصول معنوی در گفتمان ‌ که وقتی فضایی برای بحث وگفت شود. امید ما ‌ تر می ‌ تر و پرمایه ‌ وگوها سرزنده ‌ کنیم،گفت ‌ عمومی ایجاد می ها بتوانند الگو و شاهدی بر این باشند که ‌ این بوده استکه اینکنفرانس های ‌ تواند وحدتپیرامون ارزش ‌ دادن دین در گفتمان عمومی می ‌ مشارکت مشترکرا تقویتکند. یکنکتهکه باید درمورد اینکنفرانسبر آن تأکید کنم، دقتو تأملی است دهیم. برخی از اندیشمندان دینی ‌ که در دعوت از سخنرانان به خرج می کنیم. اگرچه ‌ افکنی دارند و ما اینگونه افراد را دعوتنمی ‌ های تفرقه ‌ دیدگاه ی ‌ هایدینی درکشود، معتقدیم همه ‌ باور داریم مهم استکه ارزشدیدگاه های دینی نیز به یک اندازه اعتبار ندارند یا به یک اندازه سازنده ‌ دیدگاه وگو شروعکرد. ‌ نیستند. ما معتقدیم باید با تعهد جدی به اخلاقیات گفت وگو، ‌ گذاشتن به دیگران حینگفت ‌ تواند شامل احترام ‌ این اخلاقیات می پذیربودن در افکار و اعتقاداتمان و تلاشبرای دستیابی به توافق و ‌ انعطاف فهممشترکباشد. کنید و به دین ‌ چرا شما از نقش «دین» در گفتمان عمومی صحبت می ی ‌ جای واژه ‌ کنید دقیق است که به ‌ دهید؟ فکر می ‌ خاصی ارجاع نمی تواند ‌ «ادیان» از «دین» استفادهکنیم؟ یاحتی استفاده از «معنویت»که می تر باشد؟ ‌ گرا ‌ ایشمول ‌ واژه کنیم، باید ‌ کنم وقتی از نقش دین در گفتمان عمومی صحبت می ‌ فکر می توانند در آن مشارکت برابر داشته باشند شروعکنیم. ‌ ایکه همه می ‌ از نقطه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2