دین در دنیای معاصر

131 یعمومی ‌ پراکنی، خط قرمز مشارکتدین در عرصه ‌ ورزی و نفرت ‌ خشونت کنم درست باشد یک دین خاص یا رهبران آن جایگاه برتری در ‌ فکر نمی تردرمورد نقشدینفکر ‌ طورکلی ‌ سپهرعمومیداشته باشند. بنابراینباید به ی مهمی استچون نیاز به نوعی چارچوبی هنجارین داریم ‌ کرد. این نکته تا بتوانیم مشارکتمشروع و ارزشمند دین را از غیر از آن تشخیصبدهیم. ها توجهکرد. ‌ هاییدارند و باید به این تفاوت ‌ مسلماً ادیان با یکدیگر تقاوت کنند نباید ‌ ورزیمی ‌ پراکنییاخشونت ‌ طور آشکار نفرت ‌ اگر برخیاز ادیانبه در سپهر عمومیحضور داشته باشند. گراتر از دین باشد. اما معنویت ‌ تواند شمول ‌ ی معنویت می ‌ موافقمکه واژه که دین ‌ شود، درحالی ‌ های فردی اطلاق می ‌ اغلب تنها به باورها یا تجربه گیرد. فکر ‌ یجمعی استکه جوامع و مؤسسات را نیز در بر می ‌ یک پروژه کنم بهتر است بتوانیم درمورد نقشدین و معنویت، هر دو، در گفتمان ‌ می عمومیصحبتکنیم زیرا دقیقاً یکی نیستند. هایی نیز ‌ طورکلیکار کنیم، با چالش ‌ اما اگر بخواهیم با مفهوم دین به هاییباید برایهمینتعریفکلی ‌ شویم. به نظرشماچه ویژگی ‌ مواجه می از دین تعریفکرد؟ ها و مفاهیمی برای مشارکتدر سپهر عمومی ‌ قبل از هرچیز، دین باید ایده ایبراییادگیریجمعیباشدکهدر آن ‌ داشته باشد.سپهرعمومیبایدعرصه کنند. ‌ هایمربوط به نیازهایجامعه شرکتمی ‌ درگفتمان ‌ فعالان اجتماعی ی ‌ ی متواضعانه ‌ تواند ارائه ‌ در این بستر، نقش دین در گفتمان عمومی می ی جوامع دینی باشد. همچنین لازم ‌ هایی از متون مقدس و تجربه ‌ بینش های دینی ‌ است درمورد خصوصیات فعالانی که خواستار ترویج ایده ها باید خود را فعالانی در حال ‌ در سپهر عمومی هستند، تأملکنیم. آن

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2