دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 132 های ‌ وگو با دیگران ببینند نه اینکه هدفشان اجبار دیگران به قبول ایده ‌ گفت هایعمومیباشد. ‌ گذاری ‌ شانبرسیاست ‌ دینییا تحمیلمعیارهایاخلاقی یکسپهرعمومی سالم نیاز به مشارکتفعالانخیراندیشیداردکه با وجود طور ‌ عدم توافقبنیادین، براییادگیریاز یکدیگر تلاشکنند. فعالاندینیبه وجوی حقیقت پایبند باشند و وارد ‌ خاص مسئولیت دارند تا به جست طلبانه نشوند. ‌ هایقدرتمنفعت ‌ یسیاست ‌ عرصه یعمومی توضیحدادید. اما ‌ شما بیشتر در رابطه با دیگر بازیگرانعرصه در اینمیاندین باید ازچه زبانی استفادهکند؟هدفدین از مشارکتشدر سپهرعمومیچه باید باشد؟ اشزبان مخصوصی دارد. اما ما انتظار ‌ هر دینی با توجه به خاستگاه سنتی متفاوتی از مشارکت دین در گفتمان عمومی داریم. وقتی دین وارد سپهر ی خیر عمومی ‌ شود، هدفش مشارکت در تفکر موجود درباره ‌ عمومی می کند که دین با زبانیکه برای ‌ است. این موضوع قبل از هرچیز ایجاب می صورتی ‌ هایشرا به ‌ هایشرا مطرحکند و ایده ‌ فهم استدیدگاه ‌ دیگران قابل فهم برای دیگران توضیح دهد؛ یعنی بر اساس منطق عمومی و نه ‌ قابل دینی. اگرچه برخیاز اندیشمندان، اینفرایندرا «ترجمه» ‌ هایدرون ‌ استدلال دهم بگویمکه فعالان دینی باید از زبانی استفاده ‌ نامند، من ترجیح می ‌ می فهم باشد. برخی اوقات لازم استکه ‌ باوران قابل ‌ کنند که برای غیردین اصطلاحاتو مفاهیم را توضیح داد، همچنین باید از استناد به مرجعیت الخطابپرهیز کرد. ‌ عنوان فصل ‌ متوندینی به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2