دین در دنیای معاصر

133 یعمومی ‌ پراکنی، خط قرمز مشارکتدین در عرصه ‌ ورزی و نفرت ‌ خشونت های ‌ چالشنخواهد بود. چالش ‌ یعمومیهم بی ‌ اما ورود دین در عرصه مدنی یا سپهر عمومی که شما ‌ ی ‌ این نوع مشارکت دین برای جامعه برشمردید، برایافرادجامعهچیست؟ بیاییدفرضکنیمدوطرفوجودداردکه یکی«سکولار»ودیگری«مذهبی» بیند و ‌ دیگر، طرف سکولار خود را نیازمند به دین نمی ‌ عبارت ‌ است. به کنم ‌ کند. فکر می ‌ نگری یا تردید به دین نگاه می ‌ درحقیقت، با نوعی منفی چالشپیشروی فعالانسکولار این استکه نسبت به این احتمالگشوده باشند که شاید از دین بتوانند چیزی بیاموزند. دین حاوی اصول معنوی، های حاصل از کاربست این اصول در جهت رفع نیازهای بشر و ‌ بینش توانند مشارکتی ‌ ی این موارد می ‌ بخش به آینده است. همه ‌ اندازی امید ‌ چشم ی مدنی محسوب شوند. چالشیکه فعالان ‌ های جامعه ‌ مثبت در گفتمان دینی با آن مواجهند این استکه پذیرای انتقادات منطقی باشند. ورود به کندکه نسبتبه انتقاداتگشوده ‌ یعمومی برایدینهم ایجابمی ‌ عرصه گویی نیز باید به آن ‌ حالکه حق پاسخ ‌ ها را پذیرا باشد، درعین ‌ باشد و آن داده شود. این فکر که در دنیایمدرن بسیاری از کارکردهایدین از بین رفته و برای یتفکر، ‌ همیندینکوچکشده، بسیارغالباست. با توجه به اینشیوه یعمومی فکر کرد؟ ‌ توان به دیندر عرصه ‌ چگونه می شناسان نشان داده است، یکی از ‌ طورکه مشاهدات بسیاری از جامعه ‌ همان هایجدا از ‌ خصوصیاتمدرنیته این استکه زندگی اجتماعی را به عرصه هم از جمله اقتصادی، سیاسی، دینی، خانوادگی و غیره تقسیمکرده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2