دین در دنیای معاصر

139 یافتن دین ‌ ی افول یا قدرت ‌ فراتر از دوگانه های ‌ هایدیندرحال افولهستندوگونه ‌ گذارهستیمکه در آنبرخی ازگونه جدیدی در حال ظهور. اما پرسش اصلی این استکه این دورانگذار به کنم هنوز جوابمشخصی برای ‌ چه سمتی درحالحرکت است؟ فکر نمی ی بشری را در عصر ‌ این پرسشوجود داشته باشد. درحقیقت، من جامعه طورکامل ‌ بینم و به ‌ ی بعدی می ‌ گذار از یک مرحله از تاریخ دین به مرحله ی بعدیدرنهایتچه سروشکلیخواهد داشت. ‌ مشخصنیستکه مرحله دهیشدهصادق ‌ پسدرروایتشما، افولدینبیشتردرمورددینسازمان شوم؟ ‌ است. درستمتوجه می ی ‌ درست است. البته این نوع نگاه همچنین تأثیر دین بر اقشار فرهیخته گیرد. ‌ شدت صنعتی غربی را در نظر می ‌ طور خاصجوامع به ‌ جامعه و به کرده ‌ برایمثال، اگر دینهنوز هم بر زندگی مردم روستایی یاکمترتحصیل ترهستندتأثیراتیداشته ‌ یاقتصادیعقب ‌ یا درکشورهاییکه از نظر توسعه گیرد. روایت ‌ باشد، این مسئله ناقض روایت سکولاریزاسیون قرار نمی تر و ‌ کرده ‌ کند که هرچه مردم تحصیل ‌ سکولاریزاسیون این طور فرض می آورند. ‌ تر باشند،کمتر به دین رویمی ‌ از نظرصنعتی و تکنولوژی پیشرفته بنابراین روایت، تمسک و حضور فعال دین در کشورهاییکه با عنوان شوند، ناقضروایتسکولاریزاسیون نخواهد ‌ توسعهشناخته می ‌ درحال بود؟ ولی آیا اساساً مفهوم دین در این کشورها شبیه مفهوم دین در کشورهایغربیاست؟ ای وجود ندارد. بسیاری از کشورهاییکه ‌ کننده ‌ در این زمینه شواهد قانع اند.ما ‌ نامیم، ازبستریمسیحیبرخاسته ‌ یافته»می ‌ ی«توسعه ‌ ها راکشورها ‌ آن

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2