دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 140 هایی در کشورهایشرق آسیا مثلچین، ژاپن وکره ‌ اکنونشاهدجریان ‌ هم خوبی در این جوامع ‌ هاییکه درمورد ادیان داریم، به ‌ بندی ‌ هستیم اما دسته هایی مثل اینکه آیا دین ‌ کنند. پس فکرکردن به پرسش ‌ مصداق پیدا نمی رفتن است یا اینکه همچنان ماندگار خواهد ماند، دشوارتر ‌ در حال ازمیان کنم ‌ خواهدبودزیرا دیناز ابتدا در اینجوامعچیزدیگریبوده است.فکرمی یک استدلال منطقی شاید این باشد که عموماً در جوامعیکه از بالاترین درجات رفاه اقتصادی، ثباتسیاسی و آموزشعمومی برخوردار هستند، دادن تأثیرگذاری ‌ های سنتی پیشامدرن از دین در حال ازدست ‌ برداشت خود هستند. بار دیگر باید بگویمکه این مسئله به این معنا نیستکهکشش های معنوی بشر ناپدید شده است، بلکه تنها بدین معناستکه ‌ و انگیزه یافتگی مدرنیته کمتر امکان ‌ های خاصی از دین در وضعیت توسعه ‌ گونه یابند. ‌ شکوفاییمی گرفتن است، لزوم دین در ‌ آن دسته افرادیکه معتقدند دین در حال قوت ها چرا در جهان امروز به دین ‌ بینند؟ از نگاه آن ‌ دنیای مدرن را چگونه می دهند؟ ‌ نیاز است؟ و این لزوم را چگونه توضیحمی های زیادی زده ‌ تواند باشد، حرف ‌ درمورد اینکه لزوم دین در جهان چه می ی مواجهه با ‌ کنند که دین یک شیوه ‌ شده. برای مثال، برخی استدلال می آوری ‌ بخشد، تاب ‌ ثباتی یا شکنندگی اگزیستانسیال است. دین امید می ‌ بی کنیم، لزوماً نیاز ‌ دهد و بنابراین، اگر درکشوری مثل سوئیسزندگی می ‌ می ای یا چیزیکه از شدت تجربه ‌ عنوان یک مکانسیم مقابله ‌ زیادی به دین به ای ‌ ی مقابل، اگر در جامعه ‌ کاهد نداریم. اما در نقطه ‌ زا می ‌ یا موقعیت تنش های سیاسی و یا سوانح طبیعی ‌ ایکه دچار کشمکش ‌ زده یا جامعه ‌ جنگ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2