دین در دنیای معاصر

141 یافتن دین ‌ ی افول یا قدرت ‌ فراتر از دوگانه طور طبیعی به این نوع از دینگرایش پیدا ‌ ها به ‌ کنید، انسان ‌ شده زندگی می گویی ‌ گرفتن دین را پاسخ ‌ کنند. این تنها یکدیدگاه استکه دلیل قوت ‌ می داند. ‌ ثباتوشکنندگی اگزیستانسیال می ‌ به نیازهای انسان درشرایط بی تر به ‌ های دیگری هم وجود دارند که به نظر من، نگاهی عمیق ‌ اما استدلال های عصر ‌ توانگفتکه یکی از چالش ‌ این موضوع دارند. برای مثال، می شدنیاظهور یکساختار اجتماعیجهانی استو بسیاریاز ‌ حاضرجهانی هاییبرایزندگیدر ایندورانجهانیهستند بلکه در ‌ دنبالراه ‌ تنها به ‌ مردم نه هایاخلاقیوهنجارینی برایفکرکردن به معنای ‌ وجویچهارچوب ‌ جست نوعی، تلاش ‌ این دوران وجهتحرکت آن و مسیر پیشرویشانهستند؛ به ی ‌ گرایانه ‌ های سیاسی ملی ‌ ها و ایدئولوژی ‌ برای فراتررفتن از چهارچوب اند. ‌ موجودکه در چندصد سالگذشته در غربشکلگرفته در ابتدا برای بسیاری از مردم درسراسرجهان پذیرفتهشده بودکه لیبرالیسم توانند مشکلات ‌ های سیاسی حقیقتاً می ‌ یا سوسیالیسم و این قبیل نظام دوران مدرن را حلکنند. اما حال تعداد هرچه بیشتری از مردم معتقدند که اند که هم از حیث اخلاقی و البته ‌ طور نیست و سخت در تلاش ‌ لزوماً این طور از حیث ساختاری وارد این عصر جهانی شوند. طبیعی است ‌ همین شمول ‌ هایجهان ‌ هایی فراملی و جهانیکه ارزش ‌ عنوان سازمان ‌ که ادیان به دهند و جوامعی دارند که محدود به مرزهای ملی نیستند و با ‌ را ترویج می ایکه لزوماً مرتبطبا دستورکارهایسیاستحزبینیستند، ‌ اهدافاخلاقی طور که ‌ فردی در عصر حاضر ایفا کنند. همان ‌ توانند نقش منحصربه ‌ می بینید، اکنون مسیری برای تأثیرگذاری دین باز شده استکه برای چند ‌ می تصور هم نبود. ‌ نسل قبلحتی قابل

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2