دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 142 کنید. ‌ شما در کتابتان از هفتروایتمختلف پیرامون دینصحبتمی طورخلاصه توضیحدهید. ‌ ها را به ‌ لطفاً آن کاریکه در کتابم انجام دادم، نوعی تحلیل مفهومی از گفتمان آکادمیک وتحلیل متوجهش شدم، این بودکه ‌ ی دین بود. آنچه در این تجزیه ‌ درباره هایی ‌ کند معمولاً در ذهنش روایت ‌ ی دین صحبت می ‌ وقتیکسی درباره ی تاریخ و چگونگی تغییر و تحول تاریخ دارد اینکه ما از کجا ‌ درباره دادن است. این ‌ رویم و امروز چه اتفاقی در حال رخ ‌ آییم، به کجا می ‌ می هاییدر تاریخدینهستند. وقتی ‌ مفاهیم مختلفاز دیندرحقیقتروایت اینموضوع را درسطحیعمیق بررسیکردم، متوجه هفتروایتمشترک کنند، ‌ شدمکه اکثر مردم وقتی در جوامع غربی درمورد دین صحبت می ها اشاره دارند. ‌ وبیش به یکی از این روایت ‌ کم وگو درمورد ‌ ها که من و شما تا اینجایگفت ‌ اولین و دومین این روایت ها صحبتکردیم، درحقیقت دو روی یک سکه هستند. من این دو ‌ آن نامم. روایت تفریق ‌ می ** و روایت «تجدید» *روایت را روایت «تفریق» روایت معمول سکولاریزاسیون است، یعنی اینکه دین پیامد کمبودهایی توانستیم ‌ در دوران پیشین بشریتاست. برایمثال، ما در دوران پیشین نمی توانیم ‌ فهمیدیمکه می ‌ بفهمیمچرا طوفان آمد و مزارعمان تخریبشد، نمی کنترل سلامتمان را در اختیار داشته باشیم، یا اینکه فرزندانمان را در سن شدیم، از روی ‌ دادیم. و چون دلیل این مسائل را متوجه نمی ‌ کم از دستمی کند و ‌ کردیمخداییوجود داردکه اینمسائلراکنترلمی ‌ جهالتتصور می * subtraction ** renewal

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2