دین در دنیای معاصر

143 یافتن دین ‌ ی افول یا قدرت ‌ فراتر از دوگانه بعد برایاینکه بتوانیم نتایجبهتریدر اموردنیویبرایخودمانکسبکنیم، کردن باید اینخدا را راضی نگه ‌ هایمختلفمثلدعا یا مثل قربانی ‌ شیوه ‌ به نامم، یعنی اینکههرچه دانشمان ‌ داشتیم. من ایننگاه را روایتتفریقمی ‌ می شویم، نیازمان به ‌ شود و متوجه سازوکار جهان می ‌ درمورد جهان بیشتر می شودچوندیگر نیازینیستاز ‌ کل ناپدیدمی ‌ شود و به ‌ بودنکمتر می ‌ مذهبی خدا بخواهیم از مزارعمانمحافظتکند.خودمان فنونمربوطبه اینکار را هایمانمحافظت ‌ آموزیم. یا اینکهدیگر نیازنیستازخدا بخواهیمازبچه ‌ می کند چون خودمان به علم و دارو دسترسی داریم. از بسیاری جهات این روایتهمان منطق پشتداستانکلاسیکسکولاریزاسیون است. کند که در حال حاضر ‌ روایت تجدید برعکس است. این روایت ادعا می برد و منشأ تمام مشکلات دوران مدرن ‌ دین در وضعیت بحرانی به سر می تر در سیر تاریخ دنبال ‌ این استکه ما از مسیر دینحقیقی، مسیریکه پیش هاییکه این روایت ‌ حل ‌ ایم. درنتیجه، تمام راه ‌ ایم، منحرف شده ‌ کرده ‌ می نوعیمستلزمتجدیدپیمان ‌ دهد، به ‌ برایحلمعضلاتدنیایمدرنارائهمی های دینی و احیای دین حقیقی مرتبط با دوران پیشین است. ‌ ما با آرمان داری است و در میان اندیشمندان هم رواج دارد؛ ‌ این طرز فکر پرطرف کنند و حتی ‌ ی پرشکوه بشر نگاه می ‌ از جمله افرادیکه با غبطه بهگذشته دهند؛ از جمله ‌ های زندگی دوران قبل را رواج می ‌ بازگشت به برخی از شیوه ی بسیار ‌ ایکه در میان برخی از غربیان ایده ‌ تمایل به بازگشتبه زندگی قبیله کاری نیز از بسیاری ‌ گرایی و محافظه ‌ داری است. حتی منطق بنیاد ‌ پرطرف جهت بر همین طرز تفکر استوار استکه ما در گذشته چیز بهتری داشتیم تواند مشکلات امروزمان را بهتر حلکند. باید چیزی راکه از دست ‌ که می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2