دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 144 ایم، دوباره احیاکنیم. دو روایت بعدی نیز با همین موضوعات مرتبط ‌ داده خوانم و ‌ می *ها روایتی استکه من آن را «فراسکولار» ‌ هستند. یکی از آن خوانم. این دو روایت از یکسو بسیار ‌ می **طبیعی» ‌ دیگری را روایت «پسا گوید ‌ شبیه هم هستند اما تأکیدشان متفاوت است. روایت فراسکولار می شدن هم نیست. ‌ شود اما در حال تقویت ‌ که دین در دنیایمدرنحذفنمی های دیگری از دین ‌ های خاصی از دین در حال افول هستند و شکل ‌ شکل زمان با هم ‌ گرفتن. یعنی افول و تقویت دین هم ‌ در حال ظاهرشدن و قوت گرایی جدید و ‌ شود. در این دیدگاه معمولاً تأکید بر نوعی اخلاق ‌ دیده می هایجدیدی از دین استکه بیشتر مبتنی بر تجربه هستند. ‌ کثرتو شکل طبیعی استدلال مشابهی است اما تأکیدش بیشتر بر علم ‌ روایت پسا های دینی ‌ بینی ‌ گوید که علم مدرن بسیاری از جهان ‌ است. این روایت می مدرن فراگیر بودند، زیر سؤال برد. اما ‌ و متافیزیکی را که در دوران پیشا گرایی ‌ اشتباه با چهارچوبطبیعت ‌ یکی از مشکلاتشاین بودکه اینعلم به شد ‌ گراییگره خورد. به همین دلیل استکه در گذشته تصور می ‌ یا ماده رفتن یا افول دین است. اما جالب اینجاستکه ‌ معنای ازبین ‌ رواج علم به ی نسبیت ‌ ی فیزیککوانتوم، نظریه ‌ واسطه ‌ هرچه درک ما از جهان مادی به شود و هرچه نسبت به وجدان و آگاهی انسانی ‌ و از این قبیل بیشتر می شویمکه ما را به جهانی ‌ هایی می ‌ کنیم، متوجه نشانه ‌ تری پیدا می ‌ فهم وسیع هایی ‌ ها و پرسش ‌ کنند؛ جهانیکه در آن، ایده ‌ فرای جهان مادی هدایت می های دینی و فلسفیگذشته قرار گرفته است، هرچه ‌ که مورد کاوشسنت * trans-secular ** post-naturalist

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2