دین در دنیای معاصر

145 یافتن دین ‌ ی افول یا قدرت ‌ فراتر از دوگانه نوعی علم و دین ‌ کنند. این روایت، به ‌ بیشتر برای امروز موضوعیتپیدا می طور ‌ کند و گفتمان علم و دین به ‌ گرایانه بررسی می ‌ ای ماده ‌ را فرای مناظره کند. ‌ معمول از اینچهارچوببرای بحث استفاده می هستند. روایتبرساخته ** و «جاودانه» *دو روایتدیگر، روایت«برساخته» بیشتر گفتمانی انتقادی است و بیش از آنکه به تاریخ ادیان توجهکند، به گوید اینطرز فکر که چیزی ‌ کند. این روایتمی ‌ تاریخ مفهوم دین نگاه می به نام دین وجود داردکه انواعگوناگون دارد ــ مثل اسلام، آیین بودایی، مسیحی و یهودی ــ خودش تاریخی مدرن دارد و بسیاری از مشکلاتی ی این مفهوم ‌ کنیم، به سابقه ‌ وپنجه نرم می ‌ ها دست ‌ که در حال حاضر با آن گوید شاید ما باید این مفهوم راکنار بگذاریم و ‌ گردد. این روایت می ‌ بازمی های ‌ ی دیگری از فکرکردن درمورد ابعاد معنوی زندگی بشر یا سنت ‌ شیوه ‌ به فرهنگی روی بیاوریم. درحقیقت، این روایت داستان مفهوم متداول از گوید که ما بتوانیم برخی از ‌ ای این داستان را می ‌ شیوه ‌ گوید و به ‌ دین را می ها و مشکلاتیراکه استفاده از اینمفهوم به همراه دارد، زیرسؤال ‌ پیچیدگی ببریم. بر اساس این روایت فهم ما از دین برساخته استو احتمال دارد در واقعیتچنینچیزی اصلا وجود نداشته باشد. نامم. ‌ دیدگاه برعکس این روایت، روایتی استکه من آن را جاودانه می داستان این روایت این استکه وقتی به سراسر تاریخ و سراسر جهان نگاه ایکه ‌ کند؛ پدیده ‌ رو هستیمکه تغییر نمی ‌ یجاودانه روبه ‌ کنید، با یکپدیده کنند، ‌ از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. افرادیکه از این روایت استفاده می * construct ** perennial

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2