دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 146 اند تا ‌ دنبال بیان اشتراکاتو یگانگی تغییرناپذیر ادیان هستند و در تلاش ‌ به ها و الگوهای مشابه را مورد تأکید ‌ ها و ارزش ‌ تجربیات دینی مشابه، آموزه ای جاودانی و همیشگی است. این ‌ قرار دهند تا نشان دهند که دین پدیده های معنوی اما غیردینیِ امروز، بر ‌ همان منطقی استکه بسیاری از جنبش آن استوار هستند. در این ایده نوعی وحدتسیال وجود داردکه هرکدام از توانیم از آن ‌ آنکه خودمان را به سنت دینی خاصی متعلق بدانیم، می ‌ ما بی بهرهببریم. نامم. این ‌ می *گرایانه» ‌ آخرین روایت، چیزی استکه من آن روایت«تکامل ی جهان، دین همواره در ‌ گوید در سراسر تاریخ و در هر گوشه ‌ روایت می تکامل بوده و یک بخش از این فرایند تکاملی این ‌ حال طی یک مسیر روبه شوند. ‌ استکه تاریخ دین مراحل مختلفی دارد. نیروهای جدید ظاهر می یکلی این ‌ دار باشند اما نکته ‌ برخی ازخصوصیاتپیشینممکن استادامه طورکه بشر یکفرایند تدریجی رشد و تکامل و بلوغ را طی ‌ استکه همان کند و ‌ یابند، دین نیز تغییر می ‌ کنند و تکامل می ‌ ها تغییر می ‌ کند و تمدن ‌ می ها است: روند تکاملی ‌ یابد. تأکید این روایت بر درک این سؤال ‌ تکامل می کند؟ ‌ دین در تاریخ ادیانچه بوده است؟ این تکاملچه الگویی را دنبال می کنند؟ در آینده ما را به چه ‌ این الگوها امروز ما را به چه سمتی هدایت می سمتخواهندکشاند؟ شده است؟ ‌ آیا روایتفراسکولارهمانروایتپساسکولارشناخته کنند اما ‌ افراد مختلفی هستند که از اصطلاح پساسکولار استفاده می * developmental

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2