دین در دنیای معاصر

147 یافتن دین ‌ ی افول یا قدرت ‌ فراتر از دوگانه دهند، روایت تجدید یا روایت فراسکولار ‌ درحقیقت آنچه که ارائه می گرایانه یا برساخته است. بنابراین، توافقی درمورد اینکه ‌ یا روایت تکامل پساسکولاریسم چیست و معنای عبارت پساسکولاریسم وجود ندارد. ما چیزیبه اسم پساسکولاریسم نداریم، بلکه معضلپساسکولاریسمداریمو های بسیار متفاوتی ‌ کنند. جواب ‌ ی پاسخ به این پرسشفکر می ‌ افراد درباره کنیم چیزیکه درموردش توافق وجود دارد، ‌ هم داده شده است. فکر می صرفاً این استکه ما به چیزی فراتر از داستانکلاسیکسکولاریزاسیون و این ایدئولوژیسکولار خشن غربی نیاز داریم و آن این فهم مشترکی است کنند، وجود دارد. ‌ که بین افرادیکه عبارت پساسکولاریسم را استفاده می البته درمورد عبارتپساسکولاریسم نظراتمختلفی وجود دارد. یکی از دلایلیکه من اصطلاح فراسکولار را به عبارت پساسکولار ترجیح دهم، این استکه پساسکولار در سطح وسیعی در ادبیاتمعاصر مورد ‌ می ام، این استکه وقتی افراد ‌ استفاده قرار گرفته استو چیزیکه متوجه شده ی ‌ کنند، بیشتر برای طرح مسئله است تا ارائه ‌ از این عبارت استفاده می ی معضل پساسکولار به این شکل صحبت ‌ پاسخ. من در کتابم درباره تواننددرواقعیتآنچه ‌ هایکلاسیکسکولاریزاسیوننمی ‌ کنمکهروایت ‌ می ‌ دادن است توضیح دهند. ‌ راکه برای دین در جهان امروز در حال رخ های سکولاریزاسیون افراطی هنگام ‌ علاوه باید متوجه باشیم که آرمان ‌ به سازی، مشکلات اجتماعی فراوانی را موجب شده است. اما متوجه ‌ پیاده هایفراوانیرا هم به ارمغان ‌ ایننیزهستیمکه روایتسکولاریزاسیونبینش های سکولار که در جوامع مدرن غربی و سایر ‌ آورده و برخی از آرمان توجهی برایجامعه و بشریت داشته ‌ جوامع پذیرفته شده است، فواید قابل کندوهم ‌ یپساسکولار،همکار می ‌ توانیم بگوییمکه ایده ‌ است. بنابراین، می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2