دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 148 یجایگاه در حال تغییر دین در ‌ نه.اما حالچه باید کرد؟ چگونه باید درباره توان ‌ جهان امروز فکر کرد؟جایگاه دیندرجهان امروزچیست؟چگونه می های ‌ حال بر محدودیت ‌ هایجوامعسکولار حفاظتکرد و درعین ‌ از بینش شود به معضل پساسکولار داد و من ‌ هایمختلفی می ‌ ها فائق آمد؟ پاسخ ‌ آن شوند. ‌ نوعی ظاهر می ‌ ها به ‌ ی روایت ‌ کنم در این نقطه استکه همه ‌ فکر می گانه از دین به واقعیت رایج در دنیای ‌ های هفت ‌ یک از این روایت ‌ کدام تر است؟ ‌ فعلیما نزدیک ترین است و ‌ کننده ‌ گرایانه قانع ‌ شخصاً برای من منطقکلی روایت تکامل طورکه در ابتداگفتم، اگر به این موضوع از لنز فرایند تکاملی نگاه ‌ همان کنند را ‌ توانیم فرایندهای دیگریکه این شش روایت مطرح می ‌ کنیم، می نیز در آن ببینیم. برای مثال، در فرایند رشد و تکامل بعضی چیزها تغییر شوند؛ این همان حرفی استکه روایت تفریق ‌ دار نمی ‌ کنند و ادامه ‌ می ها چیزهایی را از دست ‌ طور در فرایند تکامل بعضی وقت ‌ زند. همین ‌ می دلیل ‌ دادیم. درستمثل نوجوانیکه بی ‌ دهیمکه بهتر بود از دستشان نمی ‌ می کند. این حرفی است ‌ ها را ترک می ‌ شود و آن ‌ مقابل پدر و مادرش بلند می کنند. برای ‌ زند. اما بعضی از چیزها هم تحول پیدا می ‌ که روایتتجدید می نوعی محدود یا با ‌ شوند که ممکن است به ‌ مثال، مفاهیم جدیدیظاهر می گیریبرساختهشده باشند. ‌ جهت وپنجه ‌ ها دست ‌ فکریوعلمیوجود داردکه باید با آن ‌ هایجدیدکاوش ‌ افق توان ‌ حال برخیخصوصیاتجاودانه را هم در هر دوره می ‌ نرمکنیم. درعین گرایانه، هم فراگیر ‌ شاهد بود. بنابراین، به نظر من منطق روایت تکامل یکنونی و در این عصر گذار ‌ طرز جالبی ما را در این نقطه ‌ است و هم به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2