دین در دنیای معاصر

149 یافتن دین ‌ ی افول یا قدرت ‌ فراتر از دوگانه کردن یک فرایند تکاملی هستیم و نقش ‌ کند. ما در حال طی ‌ توصیف می عنوان جزئی از این فرایند نیز در حال تغییر است؛ ماهیت ‌ دین در جامعه به هاییکه به ‌ دین و ماهیت تمدن در حال تحول است. بسیاری از جنجال گردد، ناشی از این است ‌ های مرتبط با نقش دین در جامعه برمی ‌ پرسش دانیم ‌ شود. می ‌ دانیم این دورانگذار به کجا ختم می ‌ که ما درنهایت نمی ی معنای این ‌ های زیادی هم درباره ‌ چیزی در حال وقوع است و حرف یگذار هستیم، ‌ شود اما چون ما دقیقاً در مرحله ‌ تحول و جهت آن زده می ی آن داریم؛ درست مثل نوجوانی هستیمکه درک ‌ درک ناواضحی از نتیجه ناواضحی از بزرگسالی دارد، نوجوانی که شاید طغیان کند یا فرضیات ی معنای بزرگسالی داشته باشد. آن نوجوان تا زمانیکه ‌ ناصحیحی درباره تواند درکصحیحی از بزرگسالی داشته باشد. ‌ خودش بزرگ نشده، نمی خصوصدرمورد ‌ نوع بشر هم اکنون در موقعیتی مشابه نوجوانی است، به بینم. ‌ ای می ‌ دین. از این حیث استکه من روایت تکاملی را روایت قوی به نظر شما دین برای اینکه بتواند مشارکتی معنادار در جامعه داشته باشد،چهشرایطی باید داشته باشد؟ آیا به نظرتانداشتنیکچهارچوب تری ‌ هنجارین برای دینکه جوامع دینی را تشویقکند تا خوانشسازنده کند که ‌ یافتهکمک می ‌ شان داشته باشند، به ادیان سازمان ‌ از متون دینی ترومعنادارتر درجامعه مشارکتکنند؟ ‌ آمیز ‌ ایصلح ‌ شیوه ‌ به مسلماً. اگر نگاهیبه تاریخداشته باشید یکی ازکارهاییکه دین انجامداده، پیونددادنمردمانیمتنوعو متفاوتدر قالبجوامعسرزنده و اخلاقی بوده شمول ایجادکند ‌ است. دینتوانسته یکنوعحسمسئولیتاخلاقیجهان های مدنی و ‌ ها و شبکه ‌ بندی ‌ ای برای تشکیل و تداوم این صورت ‌ و شالوده

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2