دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 150 شهری ایجاد کند. برای من یکی از شروط لازمِ هنجارین برای دین ‌ جهان در جهان امروز این استکه دین باید تسهیلگر همبستگی و اتحاد اخلاقی، ای ‌ گونه ‌ فرهنگی، معنوی، سیاسی و اقتصادی نوع بشر باشد و اینکار را به وابستگی میان ‌ هم ‌ انجام بدهد که تقویتگر حس وحدت و یگانگی و به توجهی ‌ اند مشوققابل ‌ علاوه درطول تاریخ، ادیان توانسته ‌ ها باشد. به ‌ انسان در تهذیب اخلاق و رفتار، دستاوردهای متعالی و رشد اندیشه، علم و هنر کنم اینکه دین باید بتواند مشوق پیشرفت و رشد اخلاقی، ‌ باشند. فکر می فکریو فرهنگی بشر باشد نیز باید یکی ازشروط اساسی ادیانجهان امروز باشد. نقشدیگریکه دین در تاریخ ایفاکرده است، این بودهکه امکان فراتررفتن های نظم اجتماعی ‌ تواند محدودیت ‌ نوعی می ‌ و تعالی را فراهمکردهکه به کنونی و هنجارهای اخلاقیکنونی ما را به چالش بکشد. بنابراین، فکر کنم در جهان امروز نیز دین باید بتواند ما را به درجاتبالاتر موفقیتو ‌ می هایجهان امروز را بشناسیم ‌ رشد تشویقکند و به ماکمککند محدودیت ها و دورنماهایجدید را به ما بشناساند. ‌ حال افق ‌ اما درعین ها خیلیکلی یا مبهم به نظر برسد اما به نظر من، تأثیر ‌ شاید این حرف شود. این ‌ سازی به بهترین شکل درک می ‌ اصلی دین در سطح عمیق تمدن پذیر ‌ شرایط رشد و شکوفایی فرد وجامعه و رفاه اخلاقی و معنوی را امکان یوحدتو همبستگی، پیشرفتاخلاقی، فرهنگی، هنری ‌ سازد. مسئله ‌ می ها، امکاناتو مرزهایجدید، انرژیو امید ‌ و فکریوهمچنینگشودن افق ها، به ‌ ی این ‌ بخشیدن به این امکانات، همه ‌ دادن به ما برای تحقق ‌ و انگیزه ی ‌ ای استکه در طول تاریخ در وهله ‌ های تمدنی ‌ ترین ارزش ‌ نظر من عمیق

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2