دین در دنیای معاصر

151 یافتن دین ‌ ی افول یا قدرت ‌ فراتر از دوگانه ها نیازمند ‌ اول توسط دین انجامگرفته است و امروز نیز جهان شدیداً به آن ها شرایطیهستندکه اگر محققشوند، به ما در درک ‌ است. به نظر من، این کنند. ‌ نقشدین در جهان امروز کمکمی ی جهان امروز ‌ شده ‌ ی شناخته ‌ یافته ‌ کنید که ادیان سازمان ‌ آیا فکر می توانندخود را با این اصولهنجارینتطابقدهند؟ یا این اصول باید بر ‌ می ها تحمیلشود؟آیا بایدایناصولراعقلانیکردوگفتمانیمخصوص ‌ آن ها درونجوامع دینی به راه انداخت؟ ‌ آن های عملی ‌ سمت پرسش ‌ هایکلی فکری و تاریخی به ‌ وقتی از این روند تواند بسیار مبهم و ناواضح شود. از یک ‌ چیز می ‌ کنیم، همه ‌ حرکت می سو، من درمورد تلاش برای استقرار ملکوت الهی بر زمین از طریق وضع قانون بسیار بدگمان هستم. وضع قانون یا تحمیل و اجبار برای ساخت وجه دچار این توهم ‌ هیچ ‌ برد. من به ‌ ی ایدئال راه به جایی نمی ‌ یک جامعه تواند ‌ نیستمکه یک مکانیسم یا نیروی خاص یا زور و اجبار و انقلاب می ی چنین تغییری باید از درونِ ‌ پذیر سازد. انگیزه ‌ چنین تغییراتی را امکان ی اصیل با درکِ واقعیت یا مواجهه با حقیقت بجوشد. اما از ‌ یک مواجهه باور نیستمکه بگویمفقطباید بنشینیمومنتظر ‌ قدرهمخوش ‌ طرفدیگر، آن خود سراسر جهان را فرا بگیرد. ادیانخودشان ‌ باشیمکه چنین درکیخودبه اند نوعی آگاهی جدید را در ‌ هایی هستند که در تلاش ‌ مؤسساتو سازمان هایی از آ گاهیکمککنند. ‌ ها ترویج بدهند یا اینکه به تداوم شکل ‌ انسان رساند. چند ‌ کنم این مسئله مرا به موضوع آموزشو تولید دانشمی ‌ فکر می های جدیدی از دانش ‌ سؤال مهم در اینجا مطرح است: اینکه چطور شکل

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2