دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 16 شان، جنس و جنسیت، قوم و ‌ ایرانی، فارغ از اعتقادات و باورهای دینی ی ‌ ایکه ایرانیان در بیش از چهار دهه ‌ نژادشان، تضمین و تأمینکند. تجربه اند، اینآگاهیجمعیراظاهرکرده استکه مشارکت ‌ گذشته ازسرگذرانده دین ــ حداقل در معنای اسلامی آن ــ برای تعیین قوانینحقوقی و اساسی، ی ‌ کننده ‌ عنوانعامل تعیین ‌ مبنای تبعیضخواهد بود. باکنارگذاشتن دین به ی ‌ تواند به گوشه ‌ قوانین، خرد جمعی جایگزین آن خواهد شد و دین می های ایرانیان برود تا اگر فردی بدان اعتقاد داشت، بر مبنای آن زندگی ‌ خانه ی اجتماعی تمایل داردکه دین را امری غیررسمی، ‌ کند. این آگاهی فزاینده شده تلقی کند. با ‌ طور فردی ‌ گذاری و همین ‌ فاقد مرجعیت جهت قانون ی ‌ تنها از عرصه ‌ تدریج نه ‌ فرضی، دین به ‌ های چنین پیش ‌ کنکاش در گزاره ی اجتماعی نیز باید حذفشود تا ‌ رسمی (بخوانیم سیاسی)،که از عرصه آمیز شهروندان در ذیل قانونیسکولار و برابر ‌ مقدماتهمزیستی مسالمت ی عمومی ‌ فراهم آید. در این تجربه و برداشت، مشارکت دین در عرصه شودکه زندگی را ‌ آمیز دریافت می ‌ مترادف با مشارکت فکر و عملی تبعیض بهکام عموم تلخخواهد کرد. Woolf یوولف( ‌ ، در مؤسسه ۲۰۲۲ روایتدوم: در واپسینروزهایفوریه باور بودند،گرد هم ‌ هاییکه اکثراً دین ‌ ) در کمبریج انگلستان،گروه institute های زیست مؤمنانه در دنیای سکولار معاصر ‌ آمدند تا در رابطه با چالش های یهودی، مسیحی و مسلمان ‌ صحبتکنند. سخنرانان که از جامعه شان ‌ هاییکه رعایتاحکام دینی ‌ بودند،هرکدام برخی از مشکلاتوسختی شدن با این ‌ برایشان به همراه دارد و احساسات متعارضیکه هنگام مواجه ی یهودیکه ‌ کننده ‌ دهد را بیانکردند. شرکت ‌ ها دست می ‌ مشکلات به آن دلیل ‌ دانشجوی دکترای الهیات دانشگاه کمبریج بود، توضیح داد که به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2