دین در دنیای معاصر

17 های آن برای ایران ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت کند و به همین ‌ اش از وسایل برقی در روز شنبه استفاده نمی ‌ اعتقاد مذهبی دلیل اگر بخواهد روز شنبه وارد اتاقششود، این امکان برایشوجود ندارد اش است و ‌ چون تنها راه ورودش به اتاق استفاده از کارت الکترونیکی شود، باید از دربان ‌ چون این امر نوعی استفاده از وسایل برقی محسوبمی کرد که چنین ‌ اش بخواهد که در را برایش باز کند. او بیان می ‌ دانشکده کننده است. ‌ درخواستی از دربان در مقابل دیگر دانشجویان برایشمعذب ی سختِ ‌ دانشجوی دکترای دیگری که باور اسلامی داشت، از تجربه داشتن حجابگفت و بیانکرد که چندین سال استکه دیگر حجاب ی ‌ ارزد. نکته ‌ آور دیگران نمی ‌ های عذاب ‌ ندارد چون داشتن حجاب به نگاه ورزی در دنیای معاصر از سوی ‌ های سختی دین ‌ جالب تمامی روایت هاییکه در آن جلسه مطرح شد، ‌ طور دیگر روایت ‌ باوران فوق و همین ‌ دین ایکه در کانون هویت ‌ بود؛ جنبه ‌ ی دین ‌ های شریعتمدارانه ‌ متمرکز بر جنبه کنندگان، حتی در یک ‌ کدام ازشرکت ‌ باوران وجود داشت. هیچ ‌ دینی آن دین شان، و نه ‌ کردن برخی از اصول اجتماعی اعتقادی ‌ هایپیاده ‌ مورد، بهچالش اینکردند. اینمشاهده ‌ یاعتقاداتشان، اشاره ‌ هایشریعتمدارانه ‌ صرفا جنبه دینیِ عمدتاً شریعتمدارانه و ‌ چندان دور از انتظار نبود چونگفتمان درون شود. ‌ هویتدینی نیز معادل متعهدبودن به اجرای آدابو مناسکدرکمی هایذهنیوعینیمسیرسکولاریسمو ماتریالیسم درغرب ‌ چالش ایدر اوایلقرنهفدهمکه البتهدرماهیت ‌ های«مذهبی»وفرقه ‌ پسازجنگ عنوان ‌ بودن آن در محافل آکادمیک مناقشه است،کنارگذاشتن دین به ‌ دینی آمیز ‌ ها،راهرا برایزیستمسالمت ‌ یهویتحکومت ‌ کننده ‌ عنصرمشخص های ‌ ، دولت ۱۶۴۸ درکشورهای اروپایی فراهمکرد. با قرارداد وستفالیا در

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2