دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 18 افکنی ‌ ملیباهویتیملی،ونهمذهبی، بهوجود آمدندودیگردینعاملتفرقه یکشورهای اروپایی در نظر گرفته ‌ افروزی در منازعات بین عمده ‌ و جنگ های«ملی» بینکشورهایمختلفاروپایی ‌ زودیجنگ ‌ شد؛ هرچند به ‌ نمی ی علوم، هریک از ‌ شدن فزاینده ‌ آغاز شد. از سویی دیگر، با تخصصی ای از علم واگذار ‌ ها سیطره داشت، به شاخه ‌ هایمعرفتیکه دین بر آن ‌ حوزه عنوان یک ‌ زداییگردید. دین به ‌ گردید و جهان طبیعی بیش از پیش افسون بخشکارکرد و روابطجهان طبیعی ‌ هم منبعیکه روشنایی ‌ منبع معرفتی، آن مرورجایگاه اجتماعیخود را نیزواگذارکرده ‌ گردیدو به ‌ باشد،شناخته نمی ی فردی زندگی بیشتر اروپاییان رانده شد. این روند در دوران ‌ و به حوزه رفتارنمودن بیش ‌ اندیشیدنو دینی ‌ شدن تشدیدشد و مقبولیتدینی ‌ صنعتی از پیشکاهشیافت. های ‌ فرض ‌ اما چنین وضعیتی در اروپا همیشه ثابت نبود و همواره پیش های ‌ رفت، محقق نشد. با افزایشمهاجرت ‌ که انتظار می ‌ چنان ‌ سکولار، آن اروپایی، همچون ‌ سویکشورهای ‌ به ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ های ‌ شغلی در دهه غیرازجمعیتکوچک ‌ یمهاجرانمسلمان،به ‌ آلمانوفرانسه،جمعیتاولیه کردند، افزایشیافت. ‌ ها قبلدر اینکشورها زندگیمی ‌ مسلمانانیکه از قرن های ‌ های پناهندگی در دهه ‌ های تحصیلی و سپس مهاجرت ‌ مهاجرت های بعدی ورود مسلمانان بهکشورهای اروپایی را سببشد. ‌ بعدی، موج وگوها در ‌ ترشدن جوامع مسلمانان در کشورهای اروپایی،گفت ‌ باگسترده وگوهایی ‌ رابطهبا نمودهایبیرونیرفتارهایدینیوجهیجدیدیافت؛گفت ی روابط جوامع مسیحی و نظام لائیک حاکم در ‌ شده ‌ تثبیت ‌ که نسبت کشوری همانند فرانسه را مورد تردید قرار داد. همین امر سبب بازاندیشی های دینی و نظام سکولار حاکم بر کشورهای دیگر ‌ ی بین اقلیت ‌ در رابطه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2