دین در دنیای معاصر

179 تیکون عولام: اسم رمز زیستن برایجامعه به یهودیان ارتدکس ــ که بسیار پایبند قوانین و مقررات دینی هستند ــ تر فعال باشید، کمتر ‌ ی بزرگ ‌ تر باشید، احتمال اینکه در جامعه ‌ نزدیک نامند و یا برخی دیگر که ‌ گرا می ‌ است. اماکسانیکه خود را یهودی اصلاح تر ‌ دانند، بیشتر درگیر اجتماع بزرگ ‌ حتیخداناباورند اما خود را یهودیمی شوند. بنابراین، هرچه سکولارتر باشید، در تحولات اجتماعی ‌ از خود می شوید. ‌ بیشتردرگیرمی های عمده در جوامع ‌ صورتی خلاصه بفرمایید که دیدگاه ‌ توانید به ‌ می کلی ‌ ی ‌ تر به چند دسته ‌ یهودی در رابطه با مشارکت در اجتماع بزرگ ها را از ‌ ها چه باوری دارند که آن ‌ از اینگروه ‌ شوند؟ هرکدام ‌ تقسیم می کند؟ ‌ هایمتمایزمی ‌ دیگرگروه های مختلف یهودی را از این منظر تقسیم کنم، ‌ من اگر بخواهم گروه برم. در واقع، یک طیف عقاید کهکاملاً قابل تجزیه ‌ چهار دسته را نام می ی اول، یهودیان ارتدکس هستند که ‌ و مرزبندی نیست وجود دارد: دسته کلامی است تورات مدارند. یهودیان ارتدکس معتقدند که ‌ کاملاً طریقت طورکامل از آسمان نازل شده و از طرف خدا آمده است. هرآنچهکه ‌ که به تورات گویند که علاوه بر ‌ تغییر است. اینان می ‌ در آن نوشته شده، غیرقابل Oral( تورات شفاهی )، دستورات خداوند در Written Torah( مکتوب شامل دستوراتی استکه تورات شفاهی ) هم بیان شده است. Torah که چهل روز به بالایکوه رفته بود داد و ‌ خداوند آن را به موسی، هنگامی صورتشفاهی برای دیگران ‌ که از کوه بازگشت، به ‌ ها را هنگامی ‌ موسی آن ِ مکتوب تورات فرمان ۶۱۳ بیانکرد. یهودیان ارتدکسمعتقدند که تمامی و شفاهی باید توسط تمام افراد یهودی اجرا شود. یهودیان ارتدکسکمتر

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2