دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 180 تر ‌ ی رسالتجهانیِ یهودیتدرگیر هستند و آنچه برایشان بااهمیت ‌ با جنبه یهودیت است. particular یمحلیخودشان یا رسالت ‌ است، همانا جامعه ی دوم، اصلاحگران یا یهودیان رِفُرم هستند. این گروه بیشتر به ‌ دسته ی اجتماعی رسالت جهانیِ یهودیت اعتقاد دارند تا ‌ ها و جنبه ‌ فعالیت گویند اگر شما روزه نگرفتید، مهم ‌ احکام و مقررات مذهبی. مثلاً می قدر مهم نیست؛ تا ‌ نیست یا اگر گوشت حلال (کوشر) نخوردید، آن ی مسائل تغییرات اقلیمی ‌ کنید یا در زمینه ‌ زمانیکه شما به فقراکمک می اید. ‌ عنوان یک یهودی اجرا کرده ‌ ی خود را به ‌ کنید، وظیفه ‌ مشارکت می کاران یاکُنسرواتیوها هستند. ایشانگروهی هستند ‌ ی سوم، محافظه ‌ دسته ها و اصلاحگران قرار دارند. عقاید ایشان درمورد مقررات ‌ که بین ارتدکس ی ‌ گیریاصلاحگران.دسته ‌ ها استو نه به آسان ‌ سختیارتدکس ‌ مذهبینه به خواهان ‌ چهارمی هم هستند که تعدادشانکم است ولی خود را بازسازی خواهان اعتقاد دارند ‌ نامند. بازسازی ‌ ) می Reconstructionist Jews یهودی ( ها. اینگروه ‌ ی تمدن ‌ که یهودیت یک تمدن در حال تحول است، مثل بقیه شوند. ‌ را یهودیاننوشته و بر اساسآنمتحولشده ومیتوراتمعتقدندکه منظورشان از اینکه یهودیتیکتمدن استچیست؟ اند که ما ‌ هاکمتر به نگهداری اصول و مقرراتدینی اعتقاد دارند و بر آن ‌ آن ها ‌ ها (مثل تمدن یونان)، یک تمدن هستیم. این ‌ ی تمدن ‌ یهودیان مثل بقیه نظر دینی. ‌ کنند، تا نقطه ‌ نظر سکولار به دین نگاه می ‌ از نقطه خواهانبا اصلاحگرانیهودیچیست؟ ‌ تفاوتبازسازی خواهان با اصلاحگران تفاوت ‌ نسبت به مسائل اجتماعی، دید بازسازی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2