دین در دنیای معاصر

19 های آن برای ایران ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت گرایی ‌ هایجدیدی از معنویت ‌ نیز شد. از سوی دیگر، با ظهور و رشد گونه ی ‌ وگوها پیرامون رابطه ‌ اند، گفت ‌ یافته بوده ‌ که بدیلی برای ادیان سازمان توانند در ‌ های مختلف دینی و باورهایگوناگون و جایگاهیکه می ‌ گروه یعمومی دارا باشند، بیشاز پیشدر کشورهای اروپایی رشد کرده ‌ عرصه های مردم ‌ جایی توده ‌ نظیر جابه ‌ است.عوامل دیگری نیز علاوه بر نقش بی بهکشورهای مختلف، در تشکیک فزاینده در اصالت بسیاری از تفکرات قراردادن ‌ اجتماعیِ متصلب غیردینی مؤثر بوده است. فناوری با دردَسترس های ‌ ها در اختیار گروه اندکی از مردمان بود، بسیاری از نقطه ‌ دانشیکه قرن ی بشری را با نور خود روشن ساخته است و تعصباتی راکه ‌ کور اندیشه شد را زیر سؤال برده ‌ به نام دین یا علم علیهگروهی از مردم روا داشته می های ‌ است و طبیعتاً معیارهای اخلاقی جدیدیگسترش یافته است. زمینه اند که سؤالات اخلاقی زیادی را ‌ ای رشد یافته ‌ گونه ‌ تحقیقاتعلمی نیز به های بنیادین، هوش ‌ های سلول ‌ پیش روی محققان و دانشمندان در زمینه هایاکولوژیکیو... قرار داده است. ‌ هایجنسی، انتخاب ‌ مصنوعی،هویت ای را بیش از پیشموردتوجه قرار داده و آن این است ‌ ی این موارد نکته ‌ همه روهستند؛ ‌ ایروبه ‌ هایاخلاقیگسترده ‌ کههمچنانجوامعبشریبا انتخاب های آن عاجز بوده ‌ رغم آنکه دین سنتی در تأمین پاسخ ‌ موضوعیکه علی های اخلاقی را انکار نکرده است.گرایش به یافتن ‌ است، نیاز به چارچوب پاسخیبرایسؤالاتاخلاقیمرتبطبا دنیایمدرنوفناوری، درکناردیگر یدینرا بار دیگر پیشروی ‌ عوامل اجتماعیمذکور، تمایل بهکاوشمسئله های ‌ هایی از جهان قرار داده استکه در دهه ‌ بسیاری از آدمیان در بخش رفت. امر عینی دیگریکه تشکیک در ‌ قبلکمتر چنین انتظاری از آن می ی ‌ یدین، ازجملهسکولاریسم، را تسریعکرد، نتیجه ‌ هایرایجدرباره ‌ نظریه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2