دین در دنیای معاصر

181 تیکون عولام: اسم رمز زیستن برایجامعه دانند ولیچندان ‌ تر می ‌ زیادی ندارد. اصلاحگرانخودشان را به دین وابسته دانند. ‌ خواهان یهودیت را یک تمدن می ‌ ها پایبند نیستند. بازسازی ‌ به سنت شدتسکولار هستند. یهودیتبرای آنان دارایعادات ‌ خواهان به ‌ بازسازی ای استکه دوست دارند در آن باشند ولی ‌ و رسوم و فرهنگ و جامعه اعتقاداتمذهبی را نه. ها از نسبتِ ‌ شما به اینچهار دسته اشارهکردید. درکهرکدام از اینگروه ها چه درکی ‌ آیین یهودی با جامعه یا سیاست چگونه است؟ ارتدکس راجع به این موضوع دارند؟ اجازه بدهید دو نکته بگویم. وقتیکه برادران یوسفاو را در چاه انداختند، دلیلش این نبودکه با او لجاجت داشتند یا حسدی نسبت به او بود. در گونه مطرح شده استکه برادران یوسف با ‌ های دینی یهودی این ‌ بحث یاومخالفبودند. یوسفبر آن بودکه آن برداشتپدرش،حضرت ‌ عقیده یعقوب، از یهودیت را باید گسترش داد و با دیگران در میانگذاشت یا )کرد. برادراناو بالعکساعتقادداشتند universal نوعیباید آنراجهانی( ‌ به ی ‌ نوعی به جنبه ‌ که یهودیان باید خود را جدا نگه دارند، با بقیه نیامیزند و به بودن یهودیت توجه داشتند. پس اینکه یهودیان چقدر باید با particular وگویش ‌ تر ازخود درآمیزند، موضوعی استکه قدمتگفت ‌ یبزرگ ‌ جامعه ای در ‌ ی مهم دوم آنکه اندیشه ‌ گردد. نکته ‌ می ‌ به اوایل تاریخ یهودیت بر معنای مرمت ‌ شود؛ به ‌ یهودیت وجود داردکه به آن «تیکون عولام»گفته می ی یک دوران ‌ و تعمیر دنیا. این اصطلاح یک زمینه دارد: ما شاهد تجربه طلایی بودیمکه مسیحیان، مسلمانان و یهودیان با همدیگر تعامل داشتند، داشتند و در بسیاری از موارد ــ در فلسفه و شعر ‌ احترام همدیگر را نگه می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2