دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 182 که ‌ کردند. هنگامی ‌ و داستان و ادبیات ــ با همدیگر تشریک مساعی می ها ‌ یهودیان در قرن پانزدهم از اسپانیا اخراجشدند،گروهی به نامکابالیست به وجود آمدند. اینگروه عرفای یهودیکه درصفد واقع در شمال اسرائیل عنوانشریک ‌ فعلیشکلگرفتند، بر آن بودندکهخداوند، انسان یهودیرا به ) خود ساخته است. یعنی یهودیان با خدا شریک هستند و partner (یا ‌؛ ی بزرگی است ‌ رغم اینکه انسان موجودیکوچکاست، دارایوظیفه ‌ علی به این معناکه خدا او را با تصویر خود درستکرده و دنیا را تعمداً کامل کند، بدون اینکه فکر کند ‌ درست نکرده تا انسانیکه در این دنیا زندگی می گیرد، در قبالش برای او کاری انجام دهد و آنکار ‌ که از خدا صدقه می مرمتو تعمیر دنیا است. ها آن را عرضه ‌ ندارد وکابالیست تورات تیکون عولامکه هیچ منبعی در particular مدار بیشتر به بخش ‌ کردند، باعث شد که یهودیان طریقت گردد، مثل اعتلای ‌ یهودیت و تیکون عولامی که به مرمت هستی برمی جماد بهگیاه،گیاه به حیوان و غیره، توجه خود را معطوفکنند و هرچه کار، اصلاحگر و حتی یهودیانکافر یا «یهودیان ‌ سمت یهودیان محافظه ‌ به ) بروید، باور به اصلاحات اجتماعی این وظیفه Atheist Jews خداناباور» ( particular در آنان شکلگرفته است. یهودیان بر اساس باور به این وظایف اند. ‌ در طول تاریخ، رفتارهاییخیرخواهانه از خود نشان داده universal و کردند؛ یعنی در ‌ درگتو زندگی می ‌ دانیمکه یهودیان برای مدتی طولانی ‌ می های مخصوصیهودیان در ایران، فرانسه، انگلستان و غیره. آنان یاد ‌ محله گرفتندکهسیستمی به وجود بیاورندکه ازهمدیگرحمایتکنندوهمدیگر را نگه دارند. یعنی مثلاً اگر یک نفر پول نداشتکه دخترش ازدواجکند،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2