دین در دنیای معاصر

183 تیکون عولام: اسم رمز زیستن برایجامعه کردند؛ یا مثلاً اگر کسی غذا نداشت، به او غذا ‌ برای او پول جمع می رسیدند. افرادی بودند که این ‌ دادند یا اگر یک نفر یتیم بود، به او می ‌ می دادند. هدف این بودکه یهودیان از ‌ صورت داوطلبانه انجام می ‌ کارها را به و دیگر کتب دینی تا حد زیادی بقای تلمود و تورات این راه و آموزش یهودیان بود. مشغولیتدومشان ‌ مشغولی ‌ خود را تضمینکنند. اینتمام دل شدند که یک یهودی ‌ گشت. یعنی اگر خبردار می ‌ برمی universal بهگتوی کردند. ‌ توانستند به او می ‌ مثلاً در یمن دچار مشکل شده، هر کمکیکه می یصدقه ‌ یبسیارمهمیبوده است.معنیکلمه ‌ دادندریهودیتمسئله ‌ صدقه دهد. یعنی وقتیکه ‌ ) در یهودیت «عدالت» معنی می Tzedakah «سداکا» ( دهید، به بالارفتن سطح عدالت در دنیا کمک ‌ شما به یک نفر پولی می کنید؛ یک بخش از تیکون عولام استکه دنیا را مرمتکنید. خداوند ‌ می چنین فرصتی را در اختیار ماگذاشته استتا حسشفقتما را بالا ببرد، نه اینکه چون فردی ذات بدی داشته است، فقیر به دنیا آمده است. چند وقت کند، آماری ارائه ‌ ها را رصد می ‌ که خیریه Giving USA ی ‌ پیش در مجله ها ‌ طور میانگین،کاتولیک ‌ ، به ۲۰۱۶ شده بودکه خیلی جالب بود. در سال های ‌ یشعبه ‌ دلار و بقیه ۱۷۴۹ ها ‌ دلار خیریه داده بودند، پروتستان ۱۱۴۲ صورت میانگین خیریه ‌ دلار به ۲۵۲۶ ها ‌ دلار. ولی یهودی ۱۱۷۸ مذهبی عنوان ثروتمندترین افراد ‌ هرسالچهارصد نفر را به فاکسی ‌ اند. مجله ‌ داده ،۲۰۱۶ ). طبق آمار آنان در سال The Forbes 400 List کند ( ‌ دنیا معرفی می The( فوربس ی ‌ نفریکه در بین ثروتمندترین افرادِ مجله ۴۰۰ نفر از ۳۳ درصد از مقدار ۱۱ ) بودند، یهودی بودند. اینها فقط Forbes Magazine های یهودی داده بودند؛ یعنی ‌ پولی راکه برای اهدا داده بودند، به سازمان

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2