دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 184 اند. بنابراین، ‌ ه ‌ های غیریهودی اختصاص داد ‌ درصدش را به سازمان ۹۸ بینیمکه یهودیان ‌ یهودیت، می universalism ی ‌ گردیم و به جنبه ‌ وقتی برمی باور است. ‌ کنندکه غیرقابل ‌ کارهاییمی توانید ‌ خواهانهم می ‌ سازی ‌ کارها، اصلاحگران و باز ‌ در رابطه با محافظه یعمومیراچگونه درک ‌ توضیحدهیدکه نسبتدینوحضوردرعرصه کنند؟ ‌ می مسائلی وجود دارد که برای ارتدکس و غیرارتدکس تفاوتی ندارد مثل ی تروریسم. اما در مسائل دیگر وقتی ‌ یهودستیزی، بقای اسرائیل، مسئله ها ‌ هایی با ارتدکس ‌ کنیم، تفاوت ‌ کاران و اصلاحگران فکر می ‌ به محافظه universalism ی ‌ ها، جنبه ‌ کارها، نسبت به ارتدکس ‌ بینیم. برای محافظه ‌ می شان ‌ کارانبسیارمهم استکه تاچه مقداروجهه ‌ تر است. یعنیمحافظه ‌ مهم کارها ‌ کنند. محافظه ‌ ای باشد که در آن زندگی می ‌ مورد قبول اکثریتجامعه ی تغییرات اقلیمی شویم. این مسئله شاید ‌ معتقدند که باید درگیر مسئله براییکارتدکسخیلیمهم نباشدکه به تغییراتاقلیمیبپردازد. همچنین کاران مهم استکه به جلوگیری از شیوع بیماری واگیردار ‌ برای محافظه ی حقوق زنان ‌ یافتن منابع طبیعی بپردازند. مسئله ‌ طور کاهش ‌ و همین ی تعصب نژادی نیز برایشان مهم است. برای همین ‌ طور مسئله ‌ و همین ) را بهوجود آوردند. یهودیان NAACP پوستان( ‌ انجمنملیپیشرفترنگین ی خصومت و ستیز ‌ کار و مخصوصاً اصلاحگر خیلی به مسئله ‌ محافظه کنند که در ‌ میان طبقات اجتماعی و اقتصادی حساس هستند و سعی می حل مسائل اجتماعی-اقتصادی جامعه کمککنند. البته باید بگویمکه ی اصلاحگران درگیرِ تغییرات و اقدامات اجتماعی ‌ اندازه ‌ کارها به ‌ محافظه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2