دین در دنیای معاصر

185 تیکون عولام: اسم رمز زیستن برایجامعه ها، خیلی بیشتر در این مسئله مشارکت ‌ نیستند ولی نسبت به ارتدکس طورکامل در اینجریان پیشرو هستند. ‌ کنند اما اصلاحگران به ‌ می گزینند؟ ‌ ها چه روشی را برای تحول اجتماعی برمی ‌ هرکدام از اینگروه رسد خیلی درگیر تحول اجتماعی نیستند. ولی ‌ هاکه به نظر می ‌ ارتدکس هایاجتماعی ‌ کارها و اصلاحگران، فقطکارخیریه و فعالیت ‌ آیا محافظه دهند؟روششان برایایجاد تحول اجتماعیچیست؟ ‌ انجاممی رسد ‌ کنید، به نظر می ‌ ی یهودی در سراسر دنیا نگاه می ‌ وقتی شما به جامعه ها افرادی ‌ کنند. یکی در سطحگتوها استکه در آن ‌ در چند سطحکار می های مختلفیهودی ‌ کنند. سطح دیگر از طریقسازمان ‌ داوطلبکمکمی کنند. مثلاً یکسازمان یهودی ‌ استکه عمدتاً در سطح یکشهر کار می ی آن ‌ توانند هزینه ‌ وجود داردکه اگر کسانی مشکلات قانونی دارند و نمی صورت رایگان در ‌ خواهند تا به ‌ را بپردازند، از وکلای داوطلب یهودی می ها دفاعکنند. سازمانی دیگر وجود دارد برایکسانیکه غذا ندارند، ‌ دادگاه کنند.سطح دیگر از ‌ دهند یا نوانخانه درست می ‌ ها غذا می ‌ ها به آن ‌ جمعه هایی فراگیرتر استکه چندینسازمان را حمایتو ‌ طریق ایجاد فدراسیون )که Umbrella Federation کنند؛ مثلاً یکفدراسیون فراگیر ( ‌ راهنمایی می هایشهرهای ‌ های فدراسیون ‌ کند و فعالیت ‌ درکلکشور آمریکا فعالیتمی ها ‌ ها به این سازمان ‌ کنند. فدراسیون ‌ دهی و حمایت می ‌ یهودی را سازمان تری هم هستند که زیر ‌ های بزرگ ‌ کنند. سازمان ‌ حمایت فکری و مالی می »که به امور AmericanWorld Congress ها نیستند مثل « ‌ پوشش فدراسیون American Jewish Joint پردازد، « ‌ سیاسیجهانی یهودیان درسراسر دنیا می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2