دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 186 هاکمک ‌ »که به امور تغذیه و بهبودشرایطخانواده DistributionCommittee ی دنیا آموزشفنی ‌ »که درصد کشور و پنج قاره TheWorldORT کند، « ‌ می دهد تا شاغل وخودکفا شده وخانوادهای ‌ به یهودیان و غیریهودیان یاد می ها برای یهودی و ‌ های دیگر. این سازمان ‌ خود را تأمین کنند و سازمان »کهخدماتخود را به تمام HIAS شوند، مثل « ‌ غیریهودیتفاوتی قائل نمی »Alliance Israélite Universelle کند. « ‌ پناهندگان مهاجر دنیا عرضه می که یک سازمان یهودی فرانسوی بود، در سراسر دنیا به بالابردن سطح آموزشسکولار یهودیانکمککردکه در ایران نیز بسیاری از غیریهودیان پسا تحصیلاتخود را آنجا را در فرانسه ادامه دادند. های مالی ‌ مطلبیکه شما تا الان توضیح دادید، بیشتر ناظر بر حمایت های ‌ ها و سازمان ‌ صورت داوطلبانه یا از طریق فدراسیون ‌ بود که یا به غیرازبعدمادی،برایایجادتحولاجتماعی ‌ شود. آیا به ‌ مختلفدنبالمی ها و ‌ های آموزشی یا فکری خاصی هم توسط این فدراسیون ‌ فعالیت های ‌ ازجنبه ‌ ایبرایحمایت ‌ یافته ‌ شود؟آیا امرسازمان ‌ هادنبالمی ‌ سازمان فرهنگیو فکریوجود دارد؟ صورت مستقل ‌ کنم چنین خط اقدامی وجود داشته باشد. ولی به ‌ فکر نمی ای داشت باکریستوفر ‌ گیرد. یکخاخام مناظره ‌ چنین اقداماتیصورتمی ترین خداناباوران ‌ )که یکی از معروف Christopher Eric Hitchens هیچنز ( روزگی ختنه ‌ ها بچه را در هشت ‌ است. او ایراد گرفته بودکه چرا یهودی صورت مزاح جواب داد که تنها ‌ کنند؟ این چه حُسنی دارد؟ و او به ‌ می ی نوبل بیشتر ‌ حسنش این استکه میزان شانسشما را برای بردن جایزه نسبت درصدشان در ‌ ها به ‌ بینید که یهودی ‌ کند. اگر شما نگاهکنید، می ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2